Atgal
ALFONSAS BUDVYTIS 1949–2003

Monografija

ISBN 9955-438-29-0
UDK 77(474.5):929Budvytis
Bu93

Sudarytoja ir tekst? autor? Raminta Jur?nait?
Dailinink? Rima Sutkien?
Vert?jai
Diana Barnard
Heinz-Hermann Jurczek
Redaktor?s
Genovait? Savickien?
Palmira Barkuvien?
Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas
Vilnius, 2006

 


Leidin? remia:
Lietuvos Respublikos kult?ros ministerija
Lietuvos Respublikos kult?ros ir sporto r?mimo fondas
 
Kiti leidiniai