Atgal
fotografija, 2006. Nr.112

ISSN 1648-7273

Sudarytojas Remigijus Treigys
Dizaineris Gytis Skudžinskas
Vert? Egl? Deltuvait?
Viršelyje: Raimundas Urbonas‚
„Sofa“. 1988 m.
Lietuvos fotomenink? s?jungos fotografijos fondas Vilnius , 2006


leidin? remia:
Lietuvos Respublikos kut?ros ir sporto r?mimo fondas
S.Jokužio leidykla – spaustuv?

Turinys:
Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas. Klaip?dos regiono fotografija nuo pokario iki m?s? dien?
Margarita Matulyt?. Plevenantis senosios Palangos laikas
Ignas Kazakevi?ius. Mirtis avansu
Gytis Skudžinskas. Keli pateb?jimai apie projekt?  „Erozija“
Kristina Jurait?. S?km? J?ros fotografijos festivalyje Pranc?zijoje – ilgo F Galerijos darbo rezultatas
Egl? Deltuvait?. 2006. Arlio fotografijos festivalis
R?ta Jakštonien?. Irealaus pasaulio ženklai
Palangos fotoklubas 750
Taurag?s fotograf? klubas „Fotoj?ra“
Kronika

12-oji „Fotografija” žvelgia ? Lietuvos paj?r?

Rugs?jo 17-24 dienomis Nidoje vykusiame 29-ajame tarptautiniame fotografijos seminare aidint plojimams pristatytas 12-asis žurnalo „Fotografija” numeris. Skirtingai nei ankstesni, pastarasis pagrindin? d?mes? sukoncentruoja ties vienu regionu – Lietuvos paj?riu, jo fotografija.

 Džiugu, kad vis dar kult?rine periferija laikomas uostamiestis sulauk? d?mesio ir ne vieno kito atsitiktinio straipsnio, o viso numerio, dedikuoto b?tent Klaip?dos krašto fotografijos istorijai ir dabar?iai. Dar daugiau, tai n?ra „per atstum?”, sostin?je sukurptas produktas, skirtas pamaloninti aikštingus, nerimstan?ius žemai?ius. Visa žurnalo redakcija buvo „perkelta” ? Klaip?d?: žurnal? sudar? Lietuvos fotomeninink? s?jungos Klaip?dos skyriaus pirmininkas Remigijus Treigys, maketavo ši? eilu?i? autorius, o spaudos darbus atliko Sauliaus Jokužio leidyklos-spaustuv?s kolektyvas.

Vartydami dar visai nauj? leidin?, sunkiai gal?tume j? pavadinti tiesiog žurnalu. Meninei fotografijai skirtas spaudinys jau savaime didesn? d?mes? skiria kokybiškam vizualin?s medžiagos pateikimui, ver?iant puslap? po puslapio ryški fotografijos „pergal?” prieš monotoniškus unifikuotus teksto stulpelius. Solidus spaustuv?s darbas, puikiai parinktas popierius ir nepriekaištinga kokyb? leidin? dar labiau priartina prie katalogo žanro, taip išskirdami j? iš kasdien?s gyvenimo b?do beletristikos gausos.

12-ojo „Fotografijos” žurnalo numerio temos skyla ? dvi aiškias dalis – istorija ir dabarties procesai.

Pirmiausia skaitytoj? „pasitinka” išsamus S.Valiulio ir S.Žvirgždo tekstas „Klaip?dos regiono fotografija: nuo pokario iki m?s? dien?”. Straipsnis tiesiog nebegali b?ti dar daugiau pripildytas faktologin?s medžiagos, atrodo, autoriai nepamiršo n? mažiausio fotografijos ?vykio. Šioje pla?ioje apžvalgoje nauj? fak? ar prielaid? gal?s atrasti net ir gerai su fotografijos menu susipažin?s skaitytojas.

Kiek kitokiu, poetiškesniu žvilgsniu straipsnyje „Plevenantis senosios Palangos laikas” M.Matulyt? pristato pirm?j? paj?ro fotograf? P.Mongirdait?, dirbusi? XX a. pradžios Palangoje.

Menotyrininkas Ignas Kazakevi?ius tarsi fotokamera fragmentuoja šviesaus atminimo fotografo Raimundo Urbono gyvenim?. Tekste „Mirtis avansu” autorius be patoso ir ditiramb? atskleidžia sud?ting? fotografo gyvenim?.

Antroji „Fotografijos” dalis skirta šiandieniniams procesams. Ši? eilu?i? autorius straipsnyje „Pasyvumo Erozija” apžvelgia visus metus Klaip?doje vykdom? projekt?. K.J?rait? pasakoja apie Lietuvos fotograf? kelion? ? Pranc?zijoje vykus? J?ros fotografijos festival?. Šioje kelion?je netiesiogiai dalyvauja ir klaip?die?iai fotografai A.Darongauskas bei A.Kalvaitis.

Art?jant paskutiniams puslapiams, lyg ir nutolstama geografiškai, bet žvelgiama pla?iau. E.Deltuvait? pristato fotografijos tendencijas didžiausiame ir seniausiame Europoje Arlio fotografijos festivalyje, o menotyrinink? R.Jakštonien? išskleidžia naujas ?žvalgas apie fotografijos ir siurrealizmo s?sajas.

Finaliniuose žurnalo puslapiuose pateikiama išsami pra?jusio pusme?io Lietuvos fotografijos kronika. Gaila, bet ger? bendr? žurnalo vaizd? šiek tiek „nuleidžia” pateikta Palangos ir Taurag?s fotoklub? m?g?jiška informacija.

Nor?t?si tik?ti, kad tai nebus kilnus vienišas gestas, o Klaip?dos gyvenimas prad?s pildytis fotografijos leidiniais. Užversdamas paskutin? puslap? patiki, kad potencijos yra ir kad fotografija Klaip?doje svarbi. Vien šiame trumpame tekste žodis „fotografija“ ?vairiomis formomis pamin?tas 25 kartus.

2006 09 27 „Klaip?da“ – priedas „Durys“

 
Kiti leidiniai