Atgal
Romualdas Požerskis. Atlaidai

Romualdas Požerskis. Fotografij? knyga „Atlaidai” 

Dailininkas: Arvydas Poška. 
Tekst? autoriai: Tomas Pabedinskas, Vladimir Birgus ir Algimantas Kezys.
Leidin? par?m?: Lietuvos kult?ros taryba
Leid?jas: Lietuvos fotomeninink? s?jungos Kauno skyrius, 2017
256 puslapiai
212 juodai baltos fotografijos
Spausdino: UAB BALTO print
ISBN 978-609-8099-21-8Atlaidus R. Požerskis fotografavo daugiau nei du dešimtme?ius (1974–2001) ir apkeliavo ?vairias Žemaitijos bei Dz?kijos vietoves, ta?iau nuostabos jausmas, kitoniško pasaulio ?sp?dis išliko visame fotografij? cikle. Jame ?amžintos religin?s apeigos, išraiškinguose žmoni? veiduose atsispindin?ios emocijos ir j? nekasdieniška išvaizda. Ne vienoje fotografijoje autorius užfiksavo ir ?sp?dingas atlaid? dalyvi? minias civilizacijos dar mažai paliestos, tartum amžinos gamtos fone. Žmon?s ir j? atliekami ritualai Požerskio fotografijose betarpiškai susij? su nat?raliu gamtos pasauliu, kuris, regis, turi ne tik matom?, bet ir transcendentin? matmen?. Apeig? dalyvi? dvasinius išgyvenimus padeda perteikti j? drabužius plaikstantis v?jas, v?liavos atgyja nušviestos saul?s, o netik?tai užklupusi audra neleidžia pamiršti žmogaus ir jo apeig? trapumo amžinyb?s akivaizdoje.
Tomas Pabedinskas


   Negin?ijama Požerskio darbo virš?n? yra fotografij? serija, vaizduojanti Lietuvos religin? gyvenim?. ?ia jis pla?iai pavaizdavo charakteringus atlaidus ir religines šventes, ne tik išreikšdamas senas savo mažos tautos tradicijas, bet ir savo religinius jausmus – kaip protesto prieš oficial? sovietinio komunistinio režimo ateizm?, vyravus? Lietuvoje nuo soviet? okupacijos 1940 m. iki nepriklausomyb?s Gorba?iovo eros pabaigoje, išraišk?. Požerskio fotografijos atranda didyb? niekuo neišsiskirian?iuose dalykuose ir dramatiškum? paprastuose. Už išorini? gest? ir mimikos jis atskleidžia paprast? žmoni? vidin? pasaul?, j? džiaugsmus, viltis, tik?jim?, skausm?, netikrum?. Jo subjektai (žmon?s) yra be galo autentiški, ta?iau tuo pat metu pilni lyriškumo ir nuostabios poezijos. Jie vaizduoja greit prab?gan?ias scenas ir tuo pa?iu metu parodo kažk? pastovaus bei nekintamo. Jie tiksliai atitinka parinkt? aplink?, b?tent tie žmon?s, net j? drabužiai: tuo pa?iu metu jie daug pasako apie ?prastus dalykus už konkretaus laiko ir vietos rib?. Jie paprasti ir jaudinantys. Pasirodo ir komišk? element?, bet Požerskis niekada neleidžia jiems pasireikšti triukšmingame farse ar griežtoje satyroje. Jis prislopina juos su geraširdišku ir kažkuo panašiu ? ilgesing? humor?. Akivaizdus artumas tarp nuotrauk? veik?j? ir fotografo poži?rio ? gyvenim?.
Vladimir Birgus


   Požerskio nufotografuoti dabartin?je Lietuvoje šven?iami atlaidai kelia ne vien nostalgišk? prisiminim? bang? tiems, kurie tur?jo progos ? tokius atlaidus važin?ti dar prieškariniais laikais, bet ir pagarb? Lietuvos žmogui, kuris iki šiol išlaik? tik?jim? ir stipr? prisirišim? prie ši? sen?j? kaimo tradicij?. Jo fotografijose, kaip ir m?s? atmintyje, stojasi prieš akis didži?j? atlaid? epizodai: arkli? traukiamos „pavados“, su jauniausiu s?numi ant priekinio sosto tarp t?vo ir motinos, likusi šeimyna ant minkšto šieno toliau vežime; miestelyje ar bažnytkaimy kaimyn? ir draug? susitikimai šventiškai pasidabinus, rimti pokalbiai vyr? b?relyje, šnibžd?jimaisi tarp moter?; užkandžiai pievose ant patiest? „deki?“, ištuštinti g?rim? buteliai pašon?je; pamaldos bažny?iose ir šventoriuose, procesijos; baltais drabužiais apsitaisiusios mergait?s, baltom pirštin?m pasipuoš? kryži?, v?liav? ir baldakim? neš?jai; maldinink? minios – vieni stati, kiti kni?bsti ant keli?, treti išk?l? rankas ? dang? ar sugul? kryžiumi ant žem?s prieš Kryžiaus Keli? stacijas. Ši Lietuvos atlaid? panorama Požerskio prad?ta fotografuoti prieš ger? dešimtmet?, kai dar nebuvo ?sibrovusi ? juos modernizacija – automobiliai. Žmon?ms prad?jus ? atlaidus važin?ti automobiliais, jau neb?ra, anot Požerskio, kas buvo. Užfiksuota tik autentiškoji atlaid? gadyn?. 
Algimantas Kezys


Info-:

 
Kiti leidiniai