Atgal
Žemait?j? - mona meil?

Fotografij? ir tekst? autorius, sudarytojas
Algimantas Aleksandravi?ius
Dailininkas Gytis Skudžinskas
Redaktorius Vladas Brazi?nas

Prieš dešimt? met? sumanytas, lygiai tiek pat metu kauptas, rinktas ir fotografuotas, unikalus vien Žemaitijos kraštui ir jo žmon?ms skirtas juodai balt? fotografij? albumas „Žemait?j?– mona meile”.  Knygos autorius – garsus ir pripažinimo sulauk?s menininkas, fotografas Algimantas Aleksandravi?ius – Lietuvos nacionalin?s kult?ros ir meno premijos laureatas (2011), Lietuvos fotomeninink? s?jungos Garb?s narys, Nyderland? Orange-Nassau Riterio ordino kavalierius. Apdovanotas ordino Už nuopelnus Lietuvai medaliu, Aukso žvaigžde (LATGA apdovanojimas). Lietuvoje ir užsienyje sureng?s per šimt? personalini? parod?. Keturiolikos personalini? fotoalbum? autorius. Fotografij?  albume „Žemait?j? – mona meil?” užfiksuoti ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos istorijai bei kult?rai reikšmingi ir svarb?s ?vykiai, vietos, legendos ir, žinoma, graž?s, talentingi, spalvingi Žemaitijos žmones. Tai išskirtin?s poligrafin?s kokyb?s, svarbios išliekamosios informacijos, išskirtin?s reprezentacin?s vert?s leidinys.
Šviesu. Atvaizdai jau sugul?. Gerai, kad ne visi, nes atrodyt?, kad per mažas tas m?s? kraštas, kad neb?ra nei k? bemyl?t, nei k? prisiminti. Daug dar viet? ir žmoni? liko nepasteb?t?, o vert?. Šis leidinys – ne žinynas, o meil?, išpasakota vaizdais. Džiugu, kad Žemaitija lig horizonto – ligi ten, kur prasideda kažkas amžina ir t?stina. -Algimantas Aleksandravi?ius
 
Kiti leidiniai