Atgal
Žurnalas "Fotografija"


Redaktor? ir sudarytoja Agn? Narušyt?
Kalbos redaktor? Vilma Kš?enavi?ien?
Dailininkas Gytis Skudžinskas

LEID?JAS 
Lietuvos fotomeninink? s?junga
Gedimino pr. 43, LT-01109 Vilnius, Lietuva
Tel. / faks. +370 5 261 1665
El. paštas lietuvosfotografija@gmail.com
www.photography.lt

SPAUSDINO 
„Balto print“
Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius
Tiražas 1600 egz. 


Turinys

Agn? Narušyt? ?žanga

Tomas Ivanauskas Laim?s paieškos

Karolis Sabeckis Triušiai r?bin?je, arba Neaišk?s žvilgsniai

Jurgita Kleizait? Antropologinio tyrimo simptomai Aleksandro Ostašenkovo fotografij? knygoje „Mirties sodas“

Milda Kiaušait? Fotografija kaip id?jos Davido Hume‘o filosofijoje analogija

Akvil? Anglickait? Apie pasislinkim?

Darius Ži?ra Apie autoportret? ir kita

Dalia Kavaliauskait? SELF/PORTRAIT (one source)

Portfolio. Dalia Mikonyt?. Žaidimas ženklais

Aurelija Maknyt? Žaidimas ženklais ieškant žaidimo taisykli?

Portfolio. Marija Joci?t?. ?vyki? horizontas

David Bernstein Begalinumas

?žanga

Agn? Narušyt?

Šiame „Fotografijos“ numeryje publikuojamus straipsnius sieja ne tema, bet laikas.– j? autoriai dabar prad?jo rašyti apie fotografij?. Tas „dabar“ – neb?tinai šie metai, tai gana neapibr?žtas tarpsnis, per kur? susikaup? pluoštelis ?domi? tekst?. D?stydama Vilniaus dail?s akademijoje perskaitau daugyb? student? darb?, parašyt? noriai arba ne, aistringai ar abejingai, ?sigilinus arba atmestinai, k?rybingai ar šabloniškai. To srauto gana monotonišk? t?km? kartais sutrikdo savitos minties akmenys, priver?iantys ir mano vandenis gurg?ti grei?iau. Kai taip nutinka, vis pagalvoju, kaip b?tu puiku su tais tekstais supažindinti daugiau skaitytoj?. Štai ir pasitaik? proga.
Nors teksto pasirinkim? l?m? tam tikra j? kokyb? – koks nors netik?tumas sakini? audinyje, ne?prastas poži?rio kampas ar keista strukt?ra, j? autori? interesai kartais sutapo, susigrupuodami ? bendras temas. Pirmoji – tai siekis apm?styti gerai žinomus ir ne kart? jau interpretuotus Lietuvos fotograf? k?rinius iš savosios kartos pozicij?. Atskira fotografija yra lyg archeologinis radinys, nuo kurio kruopš?iai nuvalomos pasenusio suvokimo dulk?s, netiesos apnašos, kad išryšk?t? pra?jusio laiko briaunos ir blizgesys. Šis kelias tris tyrin?tojus nuveda nenumatytomis kryptimis. Tomas Ivanauskas, ?m?sis analizuoti garsi?j? Vytauto Bal?y?io fotografij? su ryškiu užrašu „???????“, atranda analogišk? Algimanto Maldu?io kadr? ir jo nulemt? „laim?“. Dažnai apie jaunimo fotografij? rašantis Karolis Sabeckis dain? švent?s šurmulyje, kur? užfiksavo Antanas Sutkus, pastebi ne tik pra?jusi? epoch? liudijan?ias detales, bet ir specifin? savo kaip ži?rovo b?sen? sovietiniame mieste. O štai Jurgita Kleizait?, iš antropologin?s perspektyvos pažvelgusi ? Aleksandro Ostašenkovo „Mirties sod?“, atranda fotograf? kaip bendrakeleiv? paties sud?tingiausio per?jimo rituale. 
Antroji tema – tai paties fotografijos fenomeno apm?stymas, pasitelkiant naujas ir fotografijai netgi svetimas teorijas ar diskutuojant su senomis. Jau pirmame sakinyje kauniet? Milda Kiaušait? nustebina skaitytoj?, susiedama XVIII amžiuje gyvenusio škot? šviet?jo Davido Hume‘o id?jos samprat? su fotografija, kuri tuo metu dar buvo tik neap?iuopiama svajon?. Nors tai – beprotiškas sumanymas, autor? kalba ?tikinamai, kartu atlaisvindama sen? ?sitikinim? varžtus. Anks?iau juk viskas buvo aiškiau: fotografai fotografavo, o menotyrininkai ir žurnalistai raš?. Dabar viskas kei?iasi – fotografai ir menininkai ima kurti tekstus. Tiesa, pastaruosius ? svetim? srit? past?m?ja neseniai Lietuvoje ?kurtos meno doktorant?ros studijos. Bet menininkai netrunka atrasti verbalin? kalb? kaip dar vien? raiškos medij?. Jiems ner?pi transliuoti akademines žinias, k? dažnai daro menotyrininkai, jie reflektuoja k?rybines, asmenines ar dar kitokias ne?vardijamos r?šies patirtis, kartais paversdami tikrov? ant šono. Tod?l nereikia steb?tis, kad fotograf? Akvil? Anglickait? diskutuoja su svarbiausiais pasaulio fotografijos teoretikais ir marsie?iais, rodydama jiems koj? piršt? fotografij?, o menininkas Darius Ži?ra – su savimi, ieškodamas savo tikrojo veido.
Tapatyb?s ir savojo aš reprezentacijos problema sieja ir dvi šiame numeryje pristatomas jaunas fotografes, dvi Dalias, VDA absolventes – tai tre?ioji šio numerio tema. Dalia Mikonyt?, visada truput? šypsodamasi, tyrin?ja, kaip tampama k?r?ja, kas j? sudaro, kokias kli?tis jai tenka ?veikti Lietuvoje, pervadindama bendrin? žmog? „žmoga“, klausin?dama savo bendrakeleives ir fotoaparatu tyrin?dama j? aplink?. Kita Dalia, Ispanijoje baigusi magistrant?ros studijas Dalia Kavaliauskait?, iš fotografij? kuria knyg?-autoportret?, leisdama mums iš l?to steb?ti, kaip erdv? perima k?n?, o k?nasi– erdv?, susikurdamas aš žem?lap?, kuriame klaidžioja fotografai. Tik tre?ioji meninink? (taip pat VDA absolvent?) Marija Joci?t? pakyla ne tik virš savojo aš, bet ir virš vis? m?s? minios, nukreipdama žvilgsn? ? horizont? – ji savo k?riniu kelia beribius klausimus: kur yra fotografijos ribos? kiek jai pasiekiama nežinomyb??
Ir štai, surinkusi mane suintrigavusius tekstus bei fotografijas ? vien? žurnalo numer?, pasteb?jau kai k? netik?to: kaip Joci?t?s instaliacijos vaizd? pjaustan?ios linijos sujungia skirtingas minias ? supermini?, taip ir šie pradedan?i? rašytoj? atlikti pj?viai sujungia skirting? laikotarpi? fotografijos sampratas ? superfotografij?...

 
Kiti leidiniai