Atgal
Algimantas Aleksandravi?ius. „Paskutinieji LDK pilie?iai“


Fotomenininkas Algimantas Aleksandravi?ius, besigilindamas ? Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos praeit?, ir Lietuvoje, ir Baltarusijoje, ir Ukrainoje ieškodamas buvusios Lietuvos valstyb?s nuo Baltijos iki Juodosios j?ros didyb?s atspindži?, negal?jo nepasteb?ti ir fotografijose neužfiksuoti paskutiniaisiais šios valstyb?s pilie?iais save laikiusi?, Lietuvos bajoriškas ir pilietines tradicijas t?susi? poet? Adomo Mickevi?iaus (1798–1855) ir ?eslavo Milošo (1911–2004) gyvenimo žymi?. 
Autorius pla?iai apr?p? Adomo Mickevi?iaus gyventas vietas nuo gimtosios Zaos?s dvarelio iki moksl? Naugarduke, studij? Vilniuje ar d?stymo Kaune ir tremties Paryžiuje. Nobelio premijos laureato ?eslavo Milošo p?dsak? Algimantas Aleksandravi?ius ieškojo Šeteiki? dvarelio liep? al?joje, prie it veidrodis spindin?ios k?dros, seneli? ir gimini? kap? Šventybrastyje, tarp išlaki? Isos sl?nio ?žuol?, Kunat? dvare Krasnogr?doje, paskutin?je prieglobs?io vietoje Krokuvos Šv. Stanislovo bažny?ios kriptoje ir dar daugyb?je kit? su poeto gyvenimu susijusi? vietovi?.

Fotografij? autorius ir sudarytojas Algimantas Aleksandravi?ius
Dailininkas Gytis Skudžinskas
Vert?jas Edvinas Girtavi?ius
Redaktor? Jadvyga Šaparauskien?

4 viršelio fotografijos autorius Andrew Mikšys

Spaud? UAB Draug? studija
 
Kiti leidiniai