Atgal
„ZOO fotografija. Kaunas. Paskutinis sovietme?io dešimtmetis“„Pl?šri?j? sekcija“ praminta neformali Kauno jaun?j? fotograf? grup? (Ar?nas Kulikauskas, Gintautas Stulgaitis, Gintaras Jaronis, Visvaldas Drag?nas, Giedrius Liagas, Saulius Paukštys ir Robertas Kanys) išnaudojo fotografij? konstruktyviai veiklai – savo menini? pasauli? modeliavimui. Atsiribodami nuo tiesiogini? sovietin?s tikrov?s refleksij? ir vaizdo turinio sureikšminimo jie kalb?jo apie tai, kas slypi juose pa?iuose ir band? parodyti realyb? taip, kaip suprato, o ne tik mat?. Devintajame dešimtmetyje prad?j? kurti fotografai tikslingai vykd? denat?ralizavimo, depsichologizavimo ir deidealizavimo program?. Naujoji kaunie?i? menin? banga anuomet, kai dominavo dokumentalizm? pl?tojusi lietuvi? fotografijos mokykla, liko nesuprasta ir ne?vertinta, o v?liau buvo tiesiog pamiršta. Ši knyga, išsamiai supažindinanti su originaliu k?rybiniu jud?jimu Kaune, ryškiomis miesto asmenyb?mis ir j? meniniais eksperimentais, kompensuoja dvidešimties met? kolektyvin? užmaršt? ir tyl?.

Margarita Matulyt?

Knygos leidyb? par?m?
Lietuvos Respublikos Kult?ros r?mimo fondas

Kauno avangardin?s fotografijos jud?jimo parodin? ir leidybin? projekt? inicijavo Gintaras ?esonis ir Margarita Matulyt?, koordinavo Ieva Maz?rait?-Novickien?, Vilt? Migonyt? ir Donatas Stankevi?ius

Už leidim? publikuoti fotografijas, gyvenimo ir k?rybos dokumentacij? Lietuvos fotomeninink? s?jungos Kauno skyrius ir Lietuvos dail?s muziejus d?koja autoriams Ar?nui Kulikauskui, Sauliui Paukš?iui, Giedriui Liagui, Gintarui Jaroniui, Robertui Kaniui, Visvaldo Drag?no ir Gintauto Stulgai?io šeimoms.

Sudarytojos: Margarita Matulyt?, Ieva Maz?rait?-Novickien?

Kauno paskutinio sovietme?io dešimtme?io ?vyki? chronologij? sudar? Margarita Matulyt?
Fotograf? biografijas pareng? Ieva Maz?rait?-Novickien?
Medžiag? apie Gintaut? Stulgait? surinko Vilt? Migonyt?, talkino fotografo mama Gražina Stulgaitien?, dukros Asta ir Jon? Stulgaityt?s, Elena Balsiukait?
Medžiag? apie Visvald? Drag?n? surinko Vilt? Migonyt?, talkino fotografo žmona Nijol? Drag?nien?, Lina Straigyt?

Dailinink? Rima Kiubarait?-Sutkien?
Redaktor? Liuda Jakub?ionien?
? angl? k. vert? Jurijus Dobriakovas
Skaitmenintoja Irena Aleksien?
Spaudai pareng? Rasa Steponavi?i?t?
Fotografai Vaidotas Aukštaitis, Andrius Valužis

Lietuvos fotomeninink? s?jungos Kauno skyrius
Lietuvos dail?s muziejus
2011

 


 
Kiti leidiniai