Atgal
Vytautas Michelkevi?ius. LTSR fotografijos meno draugija – vaizd? gamybos tinklasLTSR fotografijos meno draugija – vaizd? gamybos tinklas / Vytautas Michelkevi?ius, Vilniaus dail?s akademijos leidykla, 2011, 388 p.

Tai knyga apie fotografijos gali? ir jos suformuot? tinkl? kasdienyb?je bei mene 1969–1989 m. Lietuvoje.

Monografijoje atskleidžiama, kaip XX a. 7–9 dešimtme?iuose Lietuvoje susiklost? specifinis medijos naudojimo b?das – fotomenas. Tyrin?jama, kaip fotografija tapo nauj?ja medija mene, kokios ir kod?l fotografij? temos buvo populiariausios, kaip individualios fotomeninink? intencijos s?veikavo su kolektyvin?mis socrealizmo nuostatomis ir kaip fotografijos institucija tapo s?kminga vaizd? gamybos bei sklaidos laboratorija, žinoma visoje Soviet? S?jungoje ir Vakaruose.

LTSR fotografijos meno draugija ?ia traktuojama kaip laboratorija, konstravusi menines fotografijas ir j? vertinimo kriterijus. Analizei taikant veik?jo-tinklo teorij?, atskleidžiama, kaip darni organizacijos, technologij?, fotomeninink?, id?j?, tem? ir taisykli? s?veika suformavo vientis? fotomeno stili?, vadinam? Lietuvos fotografijos mokykla. Holistinis poži?ris leidžia suprasti, kod?l iki šiol fotomenas yra sklaidus ir kaip fotografas, laviruodamas tarp pozicijos ir opozicijos, gal?jo tapti populiarus.

Ši knyga – tai ne tik pasakojimas apie tai, kaip sovietme?iu buvo galima tapti menininku ir žinomu fotografu, kas vyko kasdienyb?s medij? kult?roje, bet ir ?traukianti nerodyt? archyvini? ir žinom? menini? fotografij? bei j? parod? plakat? ekspozicija.

Monografija sudomins menotyrininkus, medij? ir komunikacijos teoretikus, filosofus, sociologus, sovietologus, istorikus, fotografus, menininkus ir visus, besi­domin?ius fotografija, meno bei medij? raida Lietuvoje.

Vytautas Michelkevi?ius ¬– kuratorius, meno ir medij? tyr?jas, Vilniaus dail?s akademijos lektorius, komunikacijos moksl? daktaras (Vilniaus universitetas). Daktaro disertacija pripažinta kaip viena iš trij? geriausi? socialini? ir humanitarini? moksl? disertacij? 2010 m. Lietuvoje. Stažavosi Vienos universitete (Austrija) ir Kelno medij? akademijoje (Vokietija). Vilniaus universitete, Vilniaus dail?s akademijoje, Europos humanitariniame universitete, Aalto universitete (Suomija) d?st? tokius kursus kaip medij? teorijos, medij? menas, konceptualioji fotografija ir t. t. 2002–2011 m. išleido arba sudar? daugiau kaip 10 katalog? ir knyg? apie medij? teorij?, men? bei fotografij?. Knygos „Fotografijos, istorijos, žem?lapiai“ (Mene, 2007) sudarytojas kartu su Agne Narušyte ir Lina Michelkevi?e, leidinio „Vietos karta: atvaizdas, atmintis ir fikcija Baltijos šalyse“ (Mene, 2011) sudarytojas ir parodos Talino parod? r?muose 2011 m. kuratorius. 2005–2009 m. buvo žurnalo apie medij? kult?r? Balsas.cc redaktorius.


 
Kiti leidiniai