Atgal
Ram?nas Danisevi?ius. B?ti laikuFotografij? albumas „B?ti laiku“ – pirmoji fotografo Ram?no Danisevi?iaus autorin? darb? knyga. Knygoje sud?tos 122 juodai baltos fotografijos. Ne viena j? fotografui peln? apdovanojim?.

R. Danisevi?iaus k?ryba sunkiai ?spraudžiama ? temos r?mus. Savo žvilgsn? jis nukreipia ? bene visas gyvenimo sritis: darb?, laisvalaik?, politik?, pramog? pasaul?, men?, miesto erdves... Jo fotografijose – m?s? gyvenamo laiko atspindžiai, atpaž?stamos vietos, atpaž?stami veidai, ?vykiai - ?ia skirtingais diapazonais, ?vairiausiais atspalviais skleidžiasi visa gyvenimo panorama.

Autoriaus fotografija išskirtin?, rodos, jis net proziškiausioje kasdienyb?je, ?pras?iausioje rutinoje pamato netik?tum?, pažvelgia kitu kampu ar tiesiog atsiranda vietoje laiku ir b?tent taip gimsta jo fotografijos braižas ir savituma.

Kaip teigia albumo sudarytoja Egl? Deltuvait?, R. Danisevi?ius „ieško b?d? kasdienyb?s ?vyki? s?kuryje užfiksuoti akimirkas, kuriose ?amžinta tai, kas ?stringa ilgam ir kalba apie daugiau nei šiandiena. B?tent d?l to Ram?no Danisevi?iaus fotografija – tai kasdienyb? kaip ?vykis“.

Knygoje kiekviena fotografija turi savo laik? ir viet?, taip sukuriamas bendras pasakojimas – nuo ryto ligi vakaro, nuo jaunyst?s ligi senatv?s. Kiekviena fotografija turi ir po du pavadinimus – vienas, tas tikrasis, paprastai šmaikštus, ypatingai tikslus, savaip net poetiškas, o kitas – proziškas, nusakantis fotografijos „gimimo“ viet?, kontekst?, laik?. Ir šia prasme tas vienas kadras, ta viena užfiksuota akimirka tampa begaline...

Pasak Tomo Pabedinsko, „nors R.Danisevi?ius yra suk?r?s fotografij? serijas apie šiukšlynuose gyvenan?ius žmones („Kitas pasaulis“, 2001) ir kal?jim? („Kal?jimas“, 2003-2004), ryškiausiai jo talentas atsiskleidžia atskirose fotografijose. Nuo karšt? ?vyki? fiksavimo tolstan?ios ir ilgalaikius tyrimus orientuotos dabartin?s fotografijos kontekste R.Danisevi?ius primena heroj? iš laukini? Vakar?, kur kiekvienas š?vis gali b?ti lemtingas. Jis kuria fotografij?, kurioje pripažinim? gali pelnyti vienintelis kadras, ?amžin?s nepakartojam? „lemiam? moment?“. Toki? akimirk? R.Danisevi?ius užfiksavo ne vien? ir Lietuvos reportažin? fotografij? papild? darbais, atitinkan?iais laiko patikrintas šios fotografijos srities vertybes. Geriausiais savo k?riniais jis taip pat ?sitvirtino bendrame Lietuvos fotografijos kontekste, kuriame išsiskiria kritišku poži?riu ir lakoniška bei ?taigia fotografij? vaizdine kalba. gal kaip tik tokia tarpin? pozicija ir formuoja šio autoriaus savitum? – dirbdamas kaip reporteris jis kartu išlieka ir k?r?jas“.

Ram?nas Danisevi?ius gim? 1973 m. Biržuose. Spaudos fotografu dirba nuo 1993 m. 2001 tapo Lietuvos fotomeninink? bei Lietuvos spaudos fotograf? klubo nariu. Yra sureng?s individuali? parod? Lietuvoje bei užsienyje, peln? 37 apdovanojimus. Konkurse „Lietuvos spaudos fotografija“ 2001-2008 metais gavo 18 auksini? kadr?.


 
Kiti leidiniai