Atgal
Jonas Danauskas, Remigijus Ozolin?ius. Miškuose prie Baltijos.


Tik k? iš spaudos iš?jo Jono Danausko ir Remigijaus Ozolin?iaus fotografij? albumas Miškuose prie Baltijos, skirtas 2011 Tarptautiniams mišk? metams. Tai pirmas toks tarptautinis projektas, apimanti viso Baltijos j?ros regiono valstybi? miškus: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos,

Danijos, Vokietijos ir Lenkijos. Jonui Danauskui prireik? net ketveri? met?, kol apkeliavo Baltijos j?r? ir užfiksavo ten augan?ius miškus. Fotografas jau ne pirmus metus fotografuoja Lietuvos ?stabi? gamt?, miškus, pelkes, upes ir upeliu, gyvenam?sias sodybas, ta?iau apkeliauti Baltijos j?ros valstybes ir fotoalbume pateikti didel? pluošt? ?vairiu met? laiku užfiksuot? spalvot?j? fotografij? – titano darbas. Many?iau, kad darbas pavyko ir mes dabar galime vienoje vietoje pamatyti Baltijos j?r? supan?i? mišk? ?vairov?, flor? ir faun?, pasigrož?ti puikiais paj?rio peizažais.

Foptoalbumo pabaigoje Jonas Danauskas rašo: „Prasipl?tusi Šengeno erdv? leido laisvai pasižvalgyti ten, kur dešimtme?ius mums buvo sunkiai pasiekiama – anapus Baltijos. Kaip žmogus, kuriantis fotografines knygas, žinoma, tik?jausi vieiems papasakoti apie tai, kas man paliko ryšk? ?sp?d?. Mano žiniomis, tai pirmas toks pabandymas apžvelgti t?kstan?ius kilometr? nusidriekian?i? teritorij?, kraštovaizdži?, kult?r?, gamtos ?vairov?, sutelkiant žvilgsn? ? ?ia gausiai ošian?ius miškus ... Kelion?s ir pažinimo procesas yra didel? laim?.“

Nepriklausomyb?s atk?rimo pradžioje, susikib? rankomis apgl?b?me m?s? j?r? – Baltij?, dabar Jonas Danauskas – spalvotais vaizdais, o Remigijus Ozolin?ius – profesionaliu žodžiu, padar? t? pat? – dar kart? apgl?b? Baltij?. Vartydami fotoalbum?, ir mes bent mintyse apgl?bkime m?s? j?r?, pasigrož?kime spalvingais paj?rio gamtovaizdžiais, ?siklausykime ? mišk? ošim?, pajuskime v?jo šuor? nešamus mišk?, sm?lyn?, uol? ir vanden? kvapus, ir drauge su visomis prie j?ros gyvenan?iomis tautomis puosel?kime m?s? didžiausi? turt? – gintarin? Baltij?. 

 
Kiti leidiniai