Atgal
"FOTOgrafija" 2010 Nr. 2

Šiame žurnalo „Fotografija“ numeryje rasite straipsnius, kuriuos galima suskirstyti ? dvi stambias grupes. Pirmoji skirta (savi)analizei ir siekiui per subjektyvias nuomones ap?iuopti objektyvius dalykus. Antroji skirta trims stambiausiems 2010 m. rugs?j? Lietuvoje vykusiems fotografijos renginiams: 33 tarptautiniam Nidos fotografijos seminarui bei festivaliams „Kaunas Photo“ bei IN FOCUS 2010. 


Daugelis pirmoje dalyje nagrin?jam? tem? – sud?tingos, sunkiai apibendrinamos vienareikšme išvada. Kalb?ti apie fotografijos rink? Lietuvoje kartais atrodo beprasmiška, nes, daugelio nuomone, jos tiesiog n?ra. Fotografijos švietimo sistema ar profesionali kritika taip pat kartais kelia abejoni?. Lygiai tokia pati aštri tema – region? ir sostin?s situacij? lyginimas. Galb?t apie fotografijos leidinius kalb?ti lengviau, bet ir ?ia polemikos netr?ksta. S?moningas kalb?jimo šiomis temomis inicijavimas netur?t? b?ti traktuojamas kaip nesugeb?jimas džiaugtis ar noras ieškoti papildom? problem?. Kritinis poži?ris n?ra kritika, o tiesa gimsta diskusijoje.

Fotografijos festivaliams ir seminarui skirtoje dalyje siekiama iš organizatori? perspektyvos apibendrinti ?vykusius renginius, pasidalinti ?sp?džiais, pasi?lymais ir tiesiog pasidžiaugti. (Egl? Deltuvait?)

 
Kiti leidiniai