Atgal
Romualdas Požerskis. Atminties sodai
UDK 77.04(474.5)(084)
Po-275
ISBN 9955-638-25-7

Redaktorius Jonas Vabuolas
Vert?ja Gražina Matukevi?ien?
Dailininkas Arvydas Poška
ARX Baltica
2005


Romualdas Požerskis: atmintis
Dovil? ZEL?I?T?

Autorius ?teikia album? savo k?rybos
mokytojui A. Macijauskui.
Vytauto Tamoli?no nuotrauka
 

Daugel met? trukusiam k?rybiniam darbui bent laikinai pad?tas taškas: spalio m?nesio pabaigoje fotomenininkas Romualdas Požerskis Kauno fotografijos galerijoje pristat? savo nauj?j? album? „Atminties sodai“ (Arx Baltica, 2005, Kaunas). Solid? leidin? sudaro 10 skyri?, daugelis iš j? fotomeno myl?tojams gerai paž?stami: fotografij? ciklai „Senamies?iai“, „Vaik? ligonin?“, „Atlaidai“ ar „Atminties sodai“ jau ??j? ? Lietuvos fotografijos aukso fond?.

Knygai ?žangos žod? paraš? Skirmantas Valiulis, pasak fotomeninink? s?jungos Kauno skyriaus pirmininko Aleksandro Macijausko, daugelio garsiausi? fotograf? album? „krikštat?vis“. Albumo dailininkas – Arvydas Poška, redaktorius – Jonas Vabuolas.

Knygos pristatyme, vykusiame Kauno fotografijos galerijoje, susirinko daug R. Požerskio k?rybos gerb?j?, koleg?. A. Macijauskas pasveikino R. Požersk? kaip autori?, „?stojus? ? knygos sudarytoj? klub?“. A. Macijauskas ?žangin?je kalboje akcentavo, kad R. Požerskis nesikviet? ? talk? sudarytojo, o už savo k?rybos ekspozicij? nutar? atsakyti pats, asmeniškai. Juk mene labai svarbu yra geb?jimas a t r i n k t i i r a p i b e n d r i n t i. Šis geb?jimas tampa regimas b?tent savosios knygos sudarymo metu. (Apie b?tinyb? pa?iam sudaryti savo k?rybos album? A. Macijauskas ryžtingai pasisak? ir š? ruden? Nidoje vykusiame fotomeninink? seminare.) „Pažinodamas Romo k?ryb?, – kalb?jo A. Macijauskas, – o mes greta esame jau 31 metai, akivaizdžiai matau, kad autoriaus tikslas buvo padaryti graži? knyg?. ? j? ne?d?ti drastiškesni darbai. Knyga labai lietuviška (net ir viršelis!). Kiekvien? tur?t? jaudinti kadrai iš seneli? nam?, tie paskutinieji žmoni? gyvenimo metai. Yra gin?ytin? dalyk? (d?l maža?gio ne?galaus herojaus Alfonso), be abejo, Romualdas gali susilaukti pastab? d?l tam tikr? etikos aspekt?“.

Fotomenininkas Stanislovas Žvirgždas kolegos album? pavadino juodai balta monografija ir primin? susirinkusiesiems, kad R. Požerskis – vienas pirm?j? Lietuvos fotomeninink?, gav?s Nacionalin? premij?. Taigi jis tur?jo ir finansin? galimyb? paskelbti savo k?rybos leidin?. S. Žvirgždas teig?, jog nemažai „Atminties sod?“ nuotrauk? nematytos, nors, žinoma, didžioji dalis jau yra eksponuotos. Rizika d?ti „nepatikrintas“ fotografijas pasiteisino. S. Žvirgždas neliko nepasteb?j?s ir „Arx Balticos“, išleidusios R. Požerskio album?, darbo.


 

„Atminties sod?“ sutiktuv?se: A. Macijauskas,
R. Požerskis, S. Žvirgždas, R. Dovidaitis
ir S. Valiulis.
Vytauto Tamoli?no nuotrauka
 

Sveikinimo žodžius tar?s Spaudos nam? „Arx Baltica“ generalinis direktorius Rolandas Dovidaitis pasteb?jo, kad spausdinimo darbas visuomet patikimesnis, kai knygos leidybos procese dalyvauja pats autorius. R. Požerskis dalyvavo albumo gamybos vyksme, taigi ir atsakomybe dalytasi po lygiai.

Romualdas Rakauskas pripažino, kad daug Lietuvoje yra ger? ir labai ger? fotomeninink?, ta?iau R. Požerskis jam bene artimiausias savo pasaul?jauta, ypa? tuo, kad jis dar išsaugojo romantišk? santyk? ? žmog?, žvelgia ? j? su meile ir šiluma, k?ryboje dominuoj?s ne racionalumas, bet jausmas. „Ši knyga, – patikino R. Rakauskas, – ?sp?dinga didingumu. Visi albumo ciklai stilistiškai labai vieningi, nors knygoje esan?ios fotografijos kurtos ne vienerius metus. Romo žvilgsnis ? pasaul? beveik nepasikeit?“.

S.Valiulis „Atminties sod?“ album? pavadino ?vertinan?iu Lietuvos praeit? ir skatinan?iu m?styti apie tautos ateit?. „Knyga labai jaudinanti, – pasteb?jo S. Valiulis, – joje laikytasi klasikin?s fotografijos kalbos principo. Klasika dar niekam netrukd?, Požerskio klasikoje – ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio ?takos“.

„Atminties sod?“ pristatymo metu akcentuotas R. Požerskio k?rybos, kaip lietuviškosios fotografijos mokyklos formuotojos ir reišk?jos, vaidmuo, pasteb?ta, kad Lietuvoje šiuo metu itin pagaus?jo ger?, prasminiai ir stilistiškai viening?, konceptuali? fotoalbum?. R. Požerskio fotografija yra „maloni akiai“, aiškios, estetiškai patrauklios ir ne?mantrios formos. Ir bene svarbiausia – albumo fotografijas vienija humanistin? menininko pasaul?jauta.

 
Kiti leidiniai