Atgal
Gyvos žem?s mintys


1999 m. rugs?j? Mažeikiuose Tre?iojo tarptautinio seminaro metu buvo atidaryta ir pirmoji tarptautin? fotografij? paroda „Gyvos žem?s mintys".

V?lesniais metais (2001 ir 2003) buvo surengtos dar dvi parodos: abi su katalogais, gausiu laureat? b?riu, kr?va priz? ir dideliu užsienio dalyvi? skai?iumi. Atokesni Lietuvos miestai, tarp j? ir Mažeikiai, pasigenda didesnio kult?ros ir meno žmoni? d?mesio, tod?l ? ?ia vykstan?ius renginius supl?sta minios ži?rov?, o tarptautin? fotografij? paroda, kurioje greta vietini? autori? savo darbus eksponuoja ir Lenkijos, Estijos, ?ekijos, Vokietijos, Latvijos, Austrijos, Bulgarijos, Irano, Japonijos, JAV, Pranc?zijos, Ukrainos, Vengrijos fotomenininkai,– tai jau ?vyki? ?vykis. Na, o tokioje parodoje vietinio autoriaus (ir ne vieno) laim?tas apdovanojimas – prisiminimas visam gyvenimui. Didelio atgarsio susilauk? ir drauge su paroda rengiami tarptautiniai fotograf? seminarai: bendras fotografavimas, išvykus ? miesto apylinkes ar atokesnius objektus, skaitomi pranešimai ir viso renginio apvainikavimas – bendra seminaro dalyvi? paroda. ?domu ir tai, kad šios parodos fotografijos pasilikdavo Mažeikiuose ir gal?jo b?ti naudojamos saviems reikalams.

Deja. Taip gražiai prasid?jusi ir jau tradicine tapusi (trys parodos!) tarptautin? fotografij? paroda tyliai užgeso. Sunku pasakyti kod?l? Gal pristigo entuziazmo, gal vietin?s valdžios d?mesio, o  gal ir vieno, ir kito.

Laimei, pra?jus beveik šešeriems metams, vietinio entuziasto, fotomenininko Jono Strazdausko pastangomis tarptautin? fotografij? paroda „Gyvos žem?s mintys“ atgim?. Tiesa, ne tokiu kaip kadaise ?sp?dingu dalyvi? ir darb? skai?iumi. Šiais metais ? ketvirt?j? parod?, be Lietuvos autori?, savo darbus atsiunt? fotografai iš Ispanijos, ?ekijos, Latvijos, Lenkijos, Japonijos ir Baltarusijos. Ir konkursui atsi?st? fotografij? kiekis menkesnis – tik 400. Nepaisant to, vertinimo komisija: Aleksandras Macijauskas, Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas, Jonas Staselis ir Jonas Strazdauskas, tur?jo k? veikti, kol išdalino nemenk? kiek? apdovanojim? ir priz?.

Š? kart? vienas svariausi? apdovanojim? – „Orlean Lietuva“ prizas – atiteko mažeikiškiui Algimantui Tirlikui už fotografij? „Nutupdymas“ apie naftos perdirbimo gamyklos remonto darbus ar agregat? atnaujinim?. Dramatiška, d?muose skendinti nuotrauka primena kosmodromo raket? paleidimo aikštel?, kur startui ruošiamas eilinis kosminis laivas. Menin?s raiškos priemon?mis autoriui pavyko sukurti išraišking? fotografij?, perteikti nuotaik?, momento svarb?, neeilin? poži?r? ? darbo tem?.

Rotari klubo prizo laim?tojas Saulius Jokužys akto fotografijose transformuoja form?, k?nus ?komponuoja, sulydo su gamta ir parodo žmogaus ir j? supan?ios aplinkos vienov?. Ypa? išraiškinga nuotrauka „Perpetum mobile“, kur per k?n? susipynim?, j? jud?jim? suvokiame amžin?, nepaliaujam? gamtos atsimainym?, kasmetin? atsinaujinim?. Transformuoti k?nai primena gamtos padarus: j?ros žvaigždes ar kažkokius fantastinius j?r? gyvius.

Ne mažiau ?sp?dingos ir kit? laureat? nuotraukos: Remigijaus Mockaus pusry?iaujantys vikšrai, Rimanto Nalivaikos tetervin? dvikova, Marinos Terleckajos (Baltarusija) monumentas ir perintis paukštis, Dzeinos Saulyt?s (Latvija) paralel? ir daugelis kit?.

Ypatingai reik?t? pagirti jaunuosius fotografus R?t? Ku?inskait?, Aurelij? Laurutyt?, Karolin? Dulyt? ir Arvyd? Janick?, s?kmingai pasirodžiusius šiame konkurse ir n? kiek nenusileidusius suaugusiems meistrams.

D?kojame ir m?s? senam bi?iuliui fotomenininkui iš tolimosios Japonijos Toshiki Ozawai, kuris nuolat dalyvauja Lietuvoje rengiamose parodose, ?ia leidžia savo k?rybos albumus, rengia m?s? autori? parodas savo krašte ir skatina japon? fotografus taip pat dalyvauti m?s? renginiuose. Šioje parodoje jis peln? Mažeiki? rajono savivaldyb?s special? priz? už Lietuvos fotografijos populiarinim?.

Dar norisi atkreipti d?mes?, kad š? kart? ? parod? buvo atsi?sta ypa? daug fotografij? su drugeliais, paukš?iukais, vabaliukais ar kitai gyviais. Dalis geresni? nuotrauk? pateko ? parod?, ta?iau atei?iai pageidautume mažiau toki? darb?. Ne vien mieli gyvi padar?liai yra gyvos žem?s mintys. Esama ir kitoki?: ekologin?s problemos, gamtos niokojimas, žmogaus ir gamtos santykiai arba  darnus sugyvenimas, puosel?jimas, pagarba viskam, kas gyva.

Manytume, kad atgimusi tarptautin? fotografij? paroda „Gyvos žem?s mintys“ tikrai pavyko ir viliam?s, kad v?l atgaivinta graži tradicija jau daugiau nebenutr?ks.

                                                                                       Stanislovas Žvirgždas

 
Kiti leidiniai