Atgal
Mindaugas Kavaliauskas "Kraži? portretas"

Sausio 14 d. 17 val. Istorin?je LR prezident?roje Kaune (Vilniaus g. 33) vyks Mindaugo Kavaliausko fotoalbumo "Kraži? portretas" pristatymas visuomenei.


Kraži? miestelis paliko daug reikšming? p?dsak? Lietuvos istorijoje. Ta?iau kokias dvasinio paveldo apraiškas galima pamatyti ir nufotografuoti Kražiuose dvidešimt pirmame amžiuje?

Studijuodamas fotografij? Pranc?zijoje ir Šveicarijoje Mindaugas Kavaliauskas jau žvalg?si naujo siužeto fotografijai Lietuvoje. 2000 metais ?ikagoje gautas pakvietimas aplankyti Kražius virto jau kone dešimtmet? trunkan?iu fotografij? ciklu apie gyvenim? mažame miestelyje, kuriame jau?iamas ir praeities didingumas, ir globalizacijos pulsas, kur kei?iasi kartos, bet vertyb?s išlieka panašios.

Kaip teigia istorikas Egidijus Aleksandravi?ius albumo apžvalginiame tekste, „Tai, k? užrašo Mindaugo Kavaliausko fotografija, mums nebando ?rodyti Kraži? turistinio unikalumo, ta?iau atskleidžia toliau nuo centro, toliau nuo sostin?s Vilniaus su pereinamojo laikotarpio ir naujojo laukinio kapitalizmo sunkenyb?mis besistumdan?ios bendruomen?s kasdienyb?. Fotografijos studijos ir darbai Vakar? Europoje ir Jungtin?se Amerikos Valstijose autoriui pad?jo suprasti, kad maža yra gražu. ”.

Pasak fotografij? autoriaus ,„Kraži? portrete“ priešeuropin? Lietuva, kurioje žinota, kad sviestas, s?ris ir dešra prasideda nuo žol?s ir šieno, o švent?s neprasideda prekybos centr? akcijose. Tai Lietuva, kurioje realyb? buvo be šou element?, kai žmon?s džiaug?si ir li?d?jo ne tam, kad kiti tai matyt?, o tam, kad gyvenimas b?t? pilnas ?vairiausi? potyri?.

Mažo miestelio gyvenimas, kaip ir fotografijos albume „Kraži? portretas“, nat?raliai sutaiko tai, k? kartais laikome priešingyb?mis. Žiemos ir vasaros, amžinyb? ir laikinumas, šmaikštumas ir rimtumas, dvasingumas ir buitis, pareigos ir pramogos, švent?s ir darbas, gyvenimas ?ia ir savanoriška tremtis uždarbiui Lietuvos didmies?iuose ar užsienyje, yra to paties gyvenimo vientisumo elementai. Fotografijose šm?s?ioja išvykimo ir sugr?žimo namo motyvas, lyg vienas iš kražietišk? b?d? pasotinti net ir aršiausi? sunkme?i? vilkus, išsaugojant sveikas avis, ir, užuot dejavus, kvie?iantis šv?sti gyvenim?.

Kiet? viršeli? 152 puslapi? albume „Kraži? portretas“ - 142 spalvotos fotografijos, sukurtos 2002-2003 metais. Tai pirmasis fotografo spalvotosios fotografijos ciklas, siekiant dokumentiškai atskleisti spar?iai besikei?ian?ios kasdienyb?s spalvas, ir pirmasis Mindaugo Kavaliausko monografinis albumas.

 
Kiti leidiniai