Atgal
Lietuvos fotomeninink? s?junga / Žinynas


Vš? Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas
Vilnius 2009

UDK  061.2:77(474.5)(031)
                                  Li234
Leidin? remia
Lietuvos Respublikos kult?ros ministerija
Kult?ros r?mimo fondas

Lietuvos fotomeninink? s?junga / Žinynas

Sudar? Stanislovas Žvirgždas
Medžiag? rinko Palmira Barkuvien?
Maketavo Jonas Ramoška


Žinyne panaudotos fotografijos iš s?jungos nari? asmenini? archyv?.Spausdino
UAB „ARX Baltica“
Veiveri? g. 142 B, LT-46353 Kaunas
Tel. 8 37  20 16 35, faks. 8 37  20 17 45
kaunas@arxbaltica.lt

ISBN 798-9955-438-45-8 

?žanga      
         
Pirmasis Lietuvos fotomeninink? s?jungos žinynas buvo išleistas 2004 metais. Per penket? met? pasikeit? daugelio S?jungos nari? adresai, telefonai, el. paštas, 2005 m. nariams buvo suteiktas meno k?r?jo statusas, tod?l b?tinas naujas žinynas.
Šis žinynas sudarytas vadovaujantis kiek kitokiais principais. Pateikiami tik dabar esam? S?jungos nari? duomenys: adresas, telefonas, el. paštas, interneto puslapis, taip pat ir trumpos encik-lopedin?s žinios: gimimo metai ir vieta, naryst? S?jungoje ir kitose k?rybin?se organizacijose, duomenys apie moksl? ir darb?, individualias parodas, apdovanojimus, leidinius, fotografijas kolekcijose. Parod?, apdovanojim?, sudaryt? ar apipavidalint? leidini?, publikacij? nurodomas tik apytikris skai?ius. Jeigu indi-viduali? parod? surengta daugiau negu 30, paprastai jos nebevardijamos. Naryst?s S?jungoje data buvo patikslinta pagal S?jungoje esamas nario korteles ir 1989 m. atestacijos duomenis, nes daugelis nari? painioja kandidato ir nario metus.  Leidini? skyrelyje išvardijami ne tik svarbesni fotoalbumai ar katalogai, bet ir poezijos bei kitos autorin?s knygos. Mokymosi ir kit? ?staig? pavadinimai rašomi taip, kaip jos vadinosi tais metais.
Deja, ne visi S?jungos nariai užpild? išsiuntin?tas anketas, dalis neatsiliep? ? daugkartinius raginimus, kiti nepanoro skelbti prašom? fakt?, tre?i? k?rybin? veika prigesusi, tod?l nepavyko vienodai išsamiai pateikti duomen?.

                                                                                             Sudarytojas

 

 
Kiti leidiniai