Atgal
Lietuvos fotomenininkų sąjunga / Žinynas


VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas
Vilnius 2009

UDK  061.2:77(474.5)(031)
                                  Li234
Leidinį remia
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Kultūros rėmimo fondas

Lietuvos fotomenininkų sąjunga / Žinynas

Sudarė Stanislovas Žvirgždas
Medžiagą rinko Palmira Barkuvienė
Maketavo Jonas Ramoška


Žinyne panaudotos fotografijos iš sąjungos narių asmeninių archyvų.Spausdino
UAB „ARX Baltica“
Veiverių g. 142 B, LT-46353 Kaunas
Tel. 8 37  20 16 35, faks. 8 37  20 17 45
kaunas@arxbaltica.lt

ISBN 798-9955-438-45-8 

Įžanga      
         
Pirmasis Lietuvos fotomenininkų sąjungos žinynas buvo išleistas 2004 metais. Per penketą metų pasikeitė daugelio Sąjungos narių adresai, telefonai, el. paštas, 2005 m. nariams buvo suteiktas meno kūrėjo statusas, todėl būtinas naujas žinynas.
Šis žinynas sudarytas vadovaujantis kiek kitokiais principais. Pateikiami tik dabar esamų Sąjungos narių duomenys: adresas, telefonas, el. paštas, interneto puslapis, taip pat ir trumpos encik-lopedinės žinios: gimimo metai ir vieta, narystė Sąjungoje ir kitose kūrybinėse organizacijose, duomenys apie mokslą ir darbą, individualias parodas, apdovanojimus, leidinius, fotografijas kolekcijose. Parodų, apdovanojimų, sudarytų ar apipavidalintų leidinių, publikacijų nurodomas tik apytikris skaičius. Jeigu indi-vidualių parodų surengta daugiau negu 30, paprastai jos nebevardijamos. Narystės Sąjungoje data buvo patikslinta pagal Sąjungoje esamas nario korteles ir 1989 m. atestacijos duomenis, nes daugelis narių painioja kandidato ir nario metus.  Leidinių skyrelyje išvardijami ne tik svarbesni fotoalbumai ar katalogai, bet ir poezijos bei kitos autorinės knygos. Mokymosi ir kitų įstaigų pavadinimai rašomi taip, kaip jos vadinosi tais metais.
Deja, ne visi Sąjungos nariai užpildė išsiuntinėtas anketas, dalis neatsiliepė į daugkartinius raginimus, kiti nepanoro skelbti prašomų faktų, trečių kūrybinė veika prigesusi, todėl nepavyko vienodai išsamiai pateikti duomenų.

                                                                                             Sudarytojas

 

 
Kiti leidiniai