Atgal
Margi fotografijos dešimtme?iai

 

straipsni? rinkinys, skirtas Lietuvos fotomeninink? s?jungos 40-me?iui


UDK  77(474.5)(091)
                    Ma437
ISBN 978-9955-438-44-1

Leidin? remia:
Lietuvos Respublikos kult?ros ministerija
Kult?ros r?mimo fondas

Sudar? Skirmantas Valiulis ir Stanislovas Žvirgždas
Iš rus? ir lenk? kalb? vert? Stanislovas Žvirgždas
Maketavo Jonas Ramoška

© Skirmantas Valiulis, 2009
© Stanislovas Žvirgždas, 2009
© Vš? Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas, 2009

Spausdino UAB „ARX Baltica“
Veiveri? g. 142 b. LT-46353 Kaunas
Tel. 8-37 20 16 35, faks. 8-37 20 17 45
kaunas@arxbaltica.lt

Fotografij? nuo pat jos atsiradimo lydi tekstas. Ne vien autoriaus pavard? ir darbo pavadinimas, bet ir informacija apie nufotografuot? objekt?, o atsiradus fotožurnalistikai  – ir reportažo, fotopasakojimo, fotoes? tekstai. Pati fotografija irgi naudojama ?vairiuose tekstuose – nuo mokslini? iki menini? – poezijos knyg?, roman?, eseistikos. Tradiciškiausia tekst? r?šis – publikacijos apie pa?i? fotografij? – žinut?s, apžvalgos, anotacijos, recenzijos, straipsniai. Esama ir studij? ar knyg? apie fotografijos men?. Iš j? ir iki šiol viena populiariausi? – JAV eseist?s, romanist?s Susan Sontag knyga „Apie fotografij?“, lietuvi? kalba pasirodžiusi tik 2000 m., bet rašantiems apie fotografij?, besidomintiems fotografijos kritika ir teorija žinoma Lietuvoje dar iš sovietme?io.

Vienas svarbiausi?  fotografijos kritikos istorijos vertinimo aspekt? – pam?ginti nustatyti, koks buvo rašan?i? apie j? susipažinimo su Lietuvos ir užsienio fotografija laukas ir apsiskaitymo lygis. Juk daug kas priklaus? ir nuo fotografijos meno raidos užsienyje, ir nuo teorinio jos vertinimo lygmens. Labai svarbios ir laiko s?lygos: kokia buvo kritiko laisv? ir pasiruošimo savo darbui galimyb?s. Tik?kim?s, kad tai atsispindi ir knygoje „Margi fotografijos dešimtme?iai“, kuri apr?pia sud?ting? Lietuvos laisvi? ir nelaisvi? met?, fotografijos meno raid? su pasaulini? kar? pertraukomis. Ilgokai ir pa?iai fotografijai teko atsakin?ti ? Vaižganto užduot? klausim?: ar fotografija – menas? Atsakymai irgi kei?iasi, net šiandien, kai svarstomos fotografijos ribos. Anglai dar XIX a. atsak?, kad fotografijos meniškumo problema priklauso nuo to, k? laikome menu. Argi tai neaktualu ir šiandien? Medij? pasaulyje pasikeit? ir rašymo apie fotografij? b?dai, diskursas gali net atrodyti svarbesnis už vaizd?, o vaizdo ir atvaizdo s?vokos irgi diskutuojamos. Nors ir kuklokai, knyga „Margi fotografijos dešimtme?iai“ vis  d?lto parodo minties slinkt? nuo publicistinio ar literat?rinio vaizd? aprašin?jimo iki naujausi? laik?  filosof?, menotyrinink?, medij? teoretik?, sociolog? susidom?jimo fotografija, labai praturtinan?io svarstym? skal?, skatinan?io fotografijos kritikos profesin? brandum?. Fotomenininkai ilgokai priekaištavo kritikams, kad jie rašo paviršutiniškai, skubotai, aktualizuotai, nesigilina ? k?r?jo asmenyb?.

Dabar ir Lietuvoje situacija kei?iasi – turime fotomeninink? monografij? su išsamia ir ?domia j? k?rybos analize, pasirod? ir eseistini?, filosofini?, mokslini? studij?. Kokie pageidavimai dabar? Tr?ksta analiz?s, poži?ri? ?vairov?s. Lietuvos fotografai jau seniai vis ragina kritikus b?ti kritiškesnius, bet kažkod?l labiau m?gstama, kai kritika daugiau krypsta ? koleg?. Patys kritikai irgi ne visada kupini ger? nor? kitaip rašan?iam, m?stan?iam, kitokio profesinio pasiruošimo ir kito laiko suformuotam. Žinoma, kartais iš ties? lygiai skiriasi. Bet turime k? turime. Pravartu ?vertinti ir tai, kas užmiršta, ding? laikraš?i? ir žurnal? lentynose, o atskirais atvejais ilgokai išgul?jo asmeniniame archyve, nes nebuvo galimybi? kur nors publikuoti specializuoto teksto.

Knyga sudaryta iš ?vairi? profesij?  žmoni?  pam?stym? apie fotografij?. Laisvos Lietuvos kai kuriuos autorius jau galima vadinti ir fotografijos analiz?s profesionalais, nors ne visi apsiriboja vien fotografijos tyrin?jimais ar recenzavimu. Knygoje atsisakyta recenzij? ar vieno kurio fotografo k?rybos portret?. Siekta, kad leidinys atspind?t? platesnes fotografijos meno koncepcijas. Atkreipiame skaitytoj? d?mes?, kad publikuojami straipsniai neredaguoti, j? kalba netaisyta, išskyrus akivaizdžias korekt?ros klaidas.
„Margi fotografijos dešimtme?iai“ skirti Lietuvos fotomeninink? s?jungos 40-me?io jubiliejui, ta?iau laiko r?mai kiek prapl?sti: pradedama nuo pat Vilniaus fotografo ir teoretiko Jano Bulhako bei pirmosios menin?s fotografijos parodos Kaune laik?, be to, nesilaikyta principo, kad autoriai b?t? glaudžiai susij? su pa?ia organizacija. Atsirado ?ia ir kritik? iš Maskvos, kur buvo intelektual?, supratusi? m?s? fotograf? siekius ir juos r?musi?. Tie ryšiai išlaikomi iki šiol. Yra j? ir Vakaruose. Ypa? pagaus?jo publikacij? apie Lietuvos fotografij? atk?rus m?s? nepriklausomyb?. Tokie tekstai gal?t? sudaryti kit? antologij?, nes irgi n?ra pla?iai prieinami visuomenei. Kol kas tur?tume pasidžiaugti nors kiek atgaivin? fotografijos kritikos atmint?.

Skirmantas Valiulis,
Stanislovas Žvirgždas

 
Kiti leidiniai