Atgal
Levas Aninskis. Saul? šakose

(apybraižos apie lietuvi? fotografij?)

Vilnius, 2009

UDK  77(474.5)(091)
An-106
ISBN 978-9955-438-43-4

Leidin? remia:

Lietuvos Respublikos kult?ros ministerija
Kult?ros r?mimo fondas

Vert? iš rus? kalbos Stanislovas Žvirgždas
Redaktorius Genovait? Savickien?
Maketavo Jonas Ramoška

© Levas Aninskis
© Stanislovas Žvirgždas
© Lietuvos fotomeninink? s?junga
© Vš? Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas

Spausdino UAB ARX Baltica
Veiveri? g. 142 b. LT-46353 Kaunas
Tel. 8-37 20 16 35, faks. 8-37 20 17 45
Kaunas@arxbaltica.lt

1969 m. Maskvoje, po parodos  „9 Lietuvos fotografai“, prabilta apie lietuvi? fotografijos mokykl?. V?liau, surengus mokslines konferencijas ir seminarus, kuri? metu buvo aptarti pagrindiniai fotomokyklos bruožai, kritikai, menotyrininkai ir žurnalistai š? termin? jau nuolat vartojo. Rusijos literat?ros, kino ir televizijos kritikas, Lietuvos fotomeninink?  bi?iulis Levas Aninskis 1982–1983 m. paraš? knyg? („Saul? šakose. Apybraižos apie lietuvi? fotografij?“). Knygos pirmojo skyriaus sutrumpintas vertimas ? lietuvi? kalb? pakeistu pavadinimu „Betgi tai lietuvi? mokykla!“ buvo išspausdintas 1983 m. žurnalo „Pergal?“ ketvirtajame numeryje (šiuo Nijol?s Kvaraciej?t?s vertimu pasinaudota ir šiame leidinyje).

Knyga buvo išspausdinta 1984 m. kaip metodin? priemon?. Tuometin? cenz?ra iš knygos antrašt?s išbrauk? žodžius „Saul? šakose“ ir paliko pavadinim? „Apybraižos apie lietuvi? fotografij?“.
V?lesniais metais ir kiti rus? menotyrininkai (Viktoras Diominas, Anri Vartanovas, Vladimiras Borevas, Valerijus Stignejevas, Neja Zorkaja, Moisiejus Kaganas ir kt.) daug d?mesio skyr? lietuvi? fotografijai, ta?iau ši knyga, regis, geriausiai atskleidžia lietuvi? fotografijos mokyklos ištakas, jos raid?,  k?r?jus.
Nuo knygos išleidimo pra?jus dvidešimt penkeriems metams, Lietuvoje daug kas pasikeit?: tapome laisvi, fotografija toli paženg? ? priek?, o naujoji karta beveik nebemoka rus? kalbos. Tod?l atsirado reikalas verting? knyg? išversti ? lietuvi? kalb?.

Ver?iant susidurta su keletu smulki? netikslum?, kurie, suderinus su autoriumi, lietuviškame leidinyje ištaisyti. Pvz., autorius rašydamas apie L. Ruiko fotografij? „Malkos“ (rusiško leidinio II skyrius, p. 56) mini marg? masyv? perkertan?ius tur?klus, ta?iau nuotraukoje matome ne tur?klus, o ož? malkoms pjauti. Kitoje vietoje (ten pat, V skyrius, p. 73) autorius klysta R. Požerskio fotografijoje ?žvelgdamas tik k? chirurg? išgelb?t? k?dik?. Nuotraukoje veiksmas vyksta prozektoriume:pirmame plane guli grubiai susi?tas k?dikis, o gilumoje dar skrodžiama mirusi motina. Ištaisytas ir dar vienas kitas netikslumas.
L. Aninskio knygoje minima apie trys šimtai lietuvi? fotograf? nuotrauk?. Autorius naudojosi ?vairi? met? almanachais „Lietuvos fotografija“ (1967, 1969, 1971, 1974, 1978, 1981), R. Rakausko ir A. Sutkaus „Vilniaus šiokiadieniais“ (1965) ir „Šalis ta Lietuva vadinas“ (1970), A. Kun?iaus „Senojo Vilniaus vaizdais“ (1969), katalogais „9 Lietuvos fotografai“ (1969) ir „Lietuva–69“, to laikotarpio parod? fotografijomis, ta?iau knyga iš?jo be iliustracij?.

Manome, kad skaitytojas yra gerai susipažin?s su knygoje aptariamais lietuvi? fotografijos mokyklos meistr? darbais, kurie daugyb? kart? buvo spausdinti ?vairiuose leidiniuose ir eksponuoti parodose, tod?l iliustracij? n?ra ir lietuviškame vertime.

 Stanislovas Žvirgždas

 
Kiti leidiniai