Atgal
fotografija 2004, Nr.1–2/8–9

redaktor? / editor Ieva Maz?rait?-Novickien?
dailininkas / designer Tomas Mrazauskas

leid?jas / publisher
V. ?. Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas
ISSN 1648-7273

leidin? remia / supported by
Lietuvos Respublikos kult?ros ir sporto r?mimo fondas


Reklamos fotografija: fotografija verslo tarnyboje
Fotografij? paroda “Kartos / Generations”. Laiškai
7 klausimai apie Rimaldo Vikšrai?io nuotraukas
Tadas Šar?nas. Iš cikl? “Benrabutis” ir “Tautin? mokykla”
Lietuvos fotografijos raida ir užsienis
Fotografijos menas parodoje “E. U. Positive”

 
Kiti leidiniai