Atgal
Alvydas Lukys. B?tasis t?stinis: fotografijos

– Kaunas: Kitos knygos, 2008. - 143 p.

Alvydo Lukio knygos „B?tasis t?stinis“ fotografijos yra padarytos mobiliu telefonu ir j? vaizdin? estetika artima pas?mon?s „užfiksuotam“ vaizdui. Fotografijose – niekuo ypatingu neišsiskirian?ios kasdieniškos situacijos, ta?iau autoriaus aptikti asociatyv?s ženklai turi subjektyvumo ir tuo pa?iu universalumo s?ryš?. Tai – b?tasis t?stinis laikas, kurio kodin? sistema artima déj? vu fenomenui. Menininkas, s?moningai ignoruodamas technologin? savitikslingum?, siek? tam tikro poetinio „kalb?jimo“ išraiškos.


Knyg? sudaro mobiliuoju telefonu „MotorollaV547“, fotoaparatu „Nikon“ darytos nuotraukos, SMS žinut?s, impresijos ir poetin?s reminiscencijos. Pirmoji nuotrauka nufotografuota 2005-?j? pabaigoje Vilniuje, paskutin? – 2007 m. Paryžiuje, o pati id?ja išsigrynino tarp ši? dviej? dat? Niujorke. „B?tasis t?stinis“ – ne fotoalbumas, bet hipertekstas, kuriame susipina vaizdiniai ir tekstiniai failai. Pirminio knygos pavadinimo „Déj? vu“ atsisakyta d?l paties déj? vu efekto – toks pavadinimas b?t? pernelyg kažkur kažkada matytas“.

Kaip teigia fotomenininkas, „žinoma, psichinis išgyvenimas nenufotografuojamas, ta?iau šioje knygoje siekiau ap?iuopti ir pakyl?ti kasdienyb?s išgyvenim?. Dar vienas svarbus aspektas - tam tikro poetinio ..kalb?jimo" b?do išk?limas virš technologinio savitikslingumo. Ne milijonuose pikseli? slypi vaizdo ?taiga, o susilietime su paprastais kasdieniškais stebuklais, kuriuos tereikia pasteb?ti“.

Alvydas Lukys gim? 1958 m. lapkri?io 4 d. Šiauliuose. 1984 m. baig? Vilniaus inžinerin? statybos institut? (dabar Gedimino technikos universitetas). Nuo 1990 m. dirba Vilniaus dail?s akademijos d?stytoju, nuo 1997 m. – Vilniaus dail?s akademijos Fotografijos ir medijos meno katedros (iki 2000 m. Fotografijos ir videomeno katedra) ved?ju, nuo 2007 m. -– profesorius. Lietuvos fotomeninink? s?jungos narys (nuo 1984 m.). Gyvena ir kuria Vilniuje. Autorius, prad?j?s k?ryb? XX a. devintajame dešimtmetyje, eksperimentuoja su ?vairiomis medijos meno priemon?mis, tiria šviesos ir fotografin?s medžiagos s?veik? bei jos kait?, apm?sto laiko dimensijos išraišk? k?rinyje.

„Kita fotografija“ – dokumentalist?, modernizmo klasik?, avangardo pradinink? ir šiandien kurian?i? meninink? darbai. Autoriai ?taigiai reaguoja ? laik?, atskleisdami j? fotografiškai „apgyvendintas" erdves ir ne visada pataikydami ar ?tikdami vyraujan?iai sociokult?ros bei meno ideologijai, sukeliantys disonans? šiandien ir vakar, slaptai ir viešai, s?moningai ir nes?moningai, nepasteb?tai ir ?takingai.

Margarita Matulyt?

Bernardinai.lt

 

 
Kiti leidiniai