Atgal
Žurnalas FOTO Nr.2(12)

Šio numerio tema – lomografija

Žurnal? galite ?sigyti Prospekto galerijoje
(Gedimino pr. 43, Vilnius)


Galb?t klasikin?s fotografijos m?g?jus gali kiek suerzinti šio numerio tema. Ne kiekvienam prie širdies lomografija, dažnai kiek drumzlina, neryški, fragmentiška, keist? spalv? fotografija. Fiksuojami atsitiktiniai, nenuglaistyti kadrai, naudojami ir vienkartiniai juostiniai fotoaparatai. Ta?iau atidžiau perži?r?damas "lomo" entuziast? darbus, gali "pagauti emocin? kabl?" ir linksmai pasinerti ? ši? žaisming? mad?.

Turinys
6-7 ?žanga
8-9 Naujienos
10-13 Konkurso „Spontaniškai" laim?tojai
Konkurso nugal?toja išrinkta Gabija Vaišvilait? (Geltona), penkiolikos met? mergina, gyvenanti Jungtin?se Amerikos Valstijose. Teisingiausiai j? apib?dina vienas svetain?je efoto.lt rašytas komentaras: „Lomo" princes?... ne kitaip. Tu ir fotoaparatas - graži, pavykusi pora."

14-16 Pokalbis apie banano žiev?, med? liep? ir kitus „lomo" filosofijos aspektus
Gintautas Trimakas: „Primityvi?j? l?ši? „netobulas" piešinys jau seniai žavi lomografijos myl?tojus. Profesionalai visada siek? tobulo vaizdo, o m?g?jai, norintys savito piešinio, naudoja klaidas ir t? netobulum? kaip saviraiškos galimyb?."

17-20 Šeši nevyk?liai
Gintas Kavoli?nas. Gerai pagalvojus, „lominti" galima bet kokiu fotoaparatu, nes ne tiek užrašas ant d?žut?s, kiek poži?ris ? gyvenim? lemia, ar tu fotografas ar lomografas. Taigi neieškosim ir ne?vardinsim šio improvizuoto testo nugal?tojo. Su bet kuriuo aparatu galima išgauti kažk? ?domaus. O vadovaudamiesi dešimt?ja lomografijos taisykle, nekreipkite d?mesio ne tik ? taisykles, bet ir ? š? test?.

22-28 Meksika, por favor
Aist? Kisarauskait?. ? Meksik? ?miau du fotoaparatus - „Canon EOS 400D" ir 3,90 Lt kainuojant? plastikin? juostin? „VIVITAR T101". Rimtesniems kadrams ir visai pakvailioti. Fotografuoti buvo itin sunku - labai aktyvi saul? plieskia, palikdama aštrius, tamsius šeš?lius. Už?jus ? bažny?i? tamsu, tenka v?l keisti nuostatas, iš?jusi ? gatv? net nematai prevew kameros ekrane, fotografuoti tenka akluoju b?du.
30-32 „Lomk?s"
Darius Jurevi?ius. Iš patirties žinau, kad „lomo" fotoaparatai veiksmingi tie, kurie turi blykst?. Šauni su blykste tiesiai ? akis ir nušautiems prasideda „lomk?s".


34-39 „Sidabrin?" fotografija
Gintas Kavoli?nas. M?ginu pažadinti j?s? meil? klasikinei, analoginei, jei jums patogiau - „sidabrinei" fotografijai.


40-46 Holga, Diana?.. Danut?
Vidas Biveinis. Kaip aš su meile bandžiau sukurti „lomo" fotoaparat? vardu „Danut?" ir išbandžiau tikroje fotosesijoje.


47-51 „Olympus E-30" - ?gimtas k?rybiškumas
Vidas Biveinis. Jei nepasteb?s ant fotoaparato esan?i? skai?iuk?, aplinkiniai grei?iausiai jus palaikys profesionalu. O ir pats, ko gero, tokiu pasijusite, kai tik išm?ginsite visas jo galimybes.


52-55 85-tukai - išš?kis „Zeiss"
Mikas Binkis. Lyginame tris 85 mm objektyvus. Kuris geriausias?


56-58 Fon? laikikliai
Saulius Pakrijauskas. Š? kart? paband?me paieškoti alternatyv? fon? „kabyklai" - stovams su skersiniu.


60-65 Laiko mašina. Emulsijos gamyba
Martynas Juras. Dabar, kai trimituojama apie vertybi? devalvacij?, ypa? aktualu tur?ti k? nors tikro, unikalaus, k? galima pa?iupin?ti, arba daryti tai, kas ver?ia šypsotis. Noriu pasidalinti su jumis savo ?sp?džiais, pasteb?jimais bei hipotez?mis apie emulsijos gamyb?.


66-68 Lomografinis efektas
Kaip imituoti lomografin? efekt? naudojantis „Photoshop‘u".


70-71 Fotografiniai Ri?ardo Anusausko pasakojimai
Aušra Šimašiut?. Kaip papasakoti 120 kelioni? ?sp?džius, kelioni? ? pa?ius atokiausius žem?s kampelius, ir koki? patirt? bei išmint? jos gal?jo suteikti.


72-74 Portreto retušavimas su „History Brush"
Remigijus Starkauskas. Kad b?t? išsaugota kuo daugiau nat?ralumo, pakeitimai portretin?se nuotraukose tur?t? b?ti labai subtil?s. Kartais užtenka vos keli? br?kštel?jim? teptuku.


80-83 M?s? komanda komentuoja
„Lomo" fotografijas komentuoja Remigijus Zolubas, Gintautas Trimakas ir Arvydas Maknys.


84-93 Modernus k?nas. Tarp emocij? ir pol?kio.
Mindaugas Kavaliauskas. Taigi gr?žtame prie k?no fotografijoje - nauj?j? laik?, nauj? interpretacij?.

94 Sloga lomo stiliumi

 

 
Kiti leidiniai