Atgal
Fotografija


Nr. 1–2 (16–17)
2008, sausis – gruodis

Žurnalas leidžiamas du kartus per metus nuo 1999 met?
Produced twice a year since 1999

Leidin? remia Lietuvos Respublikos kult?ros r?mimo fondas

Supported by the Lithuanian Culture Support Foundation

Redaktoriai / Editors:
Julija Fomina, Valentinas Klimašauskas

Atsakingoji sekretor? / Manager at large:
Ieva Meilut?-Svink?nien?

Lietuvi? kalbos redaktor? / Lithuanian language Editor:
Vijol? Višomirskyt?

Vert?ja ? angl? kalb? / Englich translator:
Aleksandra Fomina

Dizaineris/ Design:
Joseph Miceli, Alfa60
www.alfa60.com

Manipuliacija yra fotografijos prigimtis ir be manipuliacij? fotografija tiesiog neegzistuot?
V. Burgin

Turinys / Contents

Kuo j?s ketinate patik?ti: manimi ar savo akimis?
Who Are You Going to Believe: My Words or Your Eyes?
Valentinas Klimašauskas

Vaizd? portfolio
Image Portfelio

Julija Fomina

Fotografija kaip ?rodymas: tarp tapatyb?s ir subjekto
Photography as Evidence: Between Identity and Subject

Egl? Rindzevi?i?t?

Apgauk mane, ir apgauk gerai
Deceive Me, and Do It Well
Tomas ?iu?elis

Fotografuoti Lenin?
Photographing Lenin
Agn? Narušyt?

Potemkino miestas
Potemkin City
Mirjam Wirz

Pirmoji  Viešpats diena, arba zeurei grazi pilis naktyja...
God‘s First Day, or Helluva Luvly Casl at Nite...
Rasa Balo?kait?

Porno šik: pornografija kaip agitacija
Porno Chic: Pornography as Agitation
Karolis Klimka

Fotoobsesija, arba fotografija kaip iliuzij? mašina
Photo-Obsession, or Photography as an Illusion Macine
Jurij Dobriakov

 

 
Kiti leidiniai