Atgal
Donaldas Kajokas . Romualdas Rakauskas . s?skambiai: 1+2

Nemunas 2008

UDK 888,2-1
Ka 167
ISBN 978-9986-411-67-3


Apipavidalinimas Giedr?s Karsokien?s

Dviej? žinom? meninink? – Donaldo Kajoko (poezija) ir Romualdo Rakausko (menin? fotografija) – bendras projektas S?skambiai: 1+2. Vien? darb? sudaro dvi fotografijos ir eil?raštis. Autoriai siek?, kad tarp sav?s „susišnek?t?“, darniai suskamb?t? ne tik fotografij? diptikas, bet ir tre?ias elementas – lakoniškas eiliuotas tekstas.


Knygos išleidim? par?m?
LR kult?ros ministerija
Kristina Mekšr?nien?
Kazys Starkevi?ius

kažkas pri?jo prieblandoj prie lango
ir paži?r?jo taip gražiai vidun
kad supratau – taip žvelgia angelas dangun
laikydamas saldainio žibur?l? rankoj

 
Kiti leidiniai