Atgal
?ernobylis. Vakar ir šiandien

Albumas skiriamas Lietuvos ?ernobylio atomin?s avarijos padarini? gyv? ir mirusi? likviduotoj? bei fotomenininko Juozo Kazlausko atminimui

Nuotraukos: Juozo Kazlausko (1941-2002), K?stu?io Kazlausko, Juozo Prušinsko ir iš V?tr?no Balašai?io, Vladimiro Chlebosovo, Juozo Darulio, K?stu?io Kazlausko, Rimanto Kutros, Prano Kuzminsko, Stepono Nekrošiaus asmenini? archyv?

Sudarytojas K?stutis Kazlauskas
Maketo autorius Erikas Banys

© Lietuvos jud?jimas „?ernobylis“
© Lietuvos jud?jimo „?ernobylis“ Prien? skyrius
© K?stu?io Kazlausko leidybin?s-prekybin?s ?mon?s leidykla

Prienai, 2008

UDK 621.311:621.039(477)(084)
?e 351
ISBN 978-9986-462-20-0

 
Kiti leidiniai