Atgal
Agn? Narušyt?. Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje


© Agn? Narušyt?
© Saulius Bajorinas

Vilniaus dail?s akademijos leidykla, 2008

Monografijos rengim? par?m?:
Lietuvos Respublikos kult?ros ministerija
Lietuvos valstybinis mokslo ir studij? fondas

Recenzavo: Prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
Dr. Lolita Jablonskien?

UDK 77.04(474.5)(091)
Na 206
ISBN 978-9955-854-06-7

Monografijoje nuobodulys pasitelkiamas kaip estetin? kategorija, padedanti paaiškinti XX a. antrosios pus?s meno tendencij? vaizduoti papras?iausius daiktus, vengti prasm?s ar apskritai nutilti. Nuobodulio estetika parodoma kaip paradoksas, kai estetin? patirtis kuriama iš kasdienyb?s banalumo, nuo kurio menas paprastai padeda pab?gti. Visos nuobodulio estetikos strategijos  kalb?jimas apie nuobodul?, monotoniška raiška, banali? objekt? ir kasdienišk? erdvi? vaizdavimas, atsitiktinumas ir laiko l?tinimas – randamos ir analizuojamos devintojo dešimtme?io Lietuvos fotografijoje, taip išryškinant jos reikšmi? turtingum? ir ryšius su pasaulio kontekstu.

 
Kiti leidiniai