Atgal
Vyzdys foto/video 2008/2Jau pasirod? žurnalo Vyzdys foto/video antras numerisŽurnalas ,,Vyzdys foto/video“ 2008/2

Žurnalo ,,Vyzdys foto/video“ 2- ajame numeryje publikuojama informacija apie fototechnikos naujienas, pasirodžiusias Lietuvos rinkoje per antr?j? pusmet?.

P a d ? t i s   r i n  k o j e
Viena iš ryškesni? – fotoaparatas Nikon D 700 skirtas profesionaliems  fotografams. Taip pat išnanalizuojamas   m?s? rinkoje ilgokai užsibuv?s Nikon D60, skirtas patyrusiems fotom?g?jams. P Testavimo metu atskleidžiamos  teigiamos ir neigiamos šio fotoaparato savyb?s.
Lyginamas su Sony Alfa 350,Pentax K200D, nagrin?jamas  ši? fotoaparat? kokyb?s ir kainos santykis.
Fujifilm S100 FS pateik? patyrusiems fotom?g?jams skirt? pusiauprofesionalams   su geromis optin?mis savyb?mis, galimybe vaizd? priartinti iki 14,3 karto. Taip pat pristatoma kompaktiška Finepix F100 fd, lengvai telpanti kišen?je ir galinti fotografuoti 12800 ISO jautrumu.
Olympus si?lo dar vien? E sistemos  veidrodin? fotoaparat?  E-520. Tai šiek tiek patobulintas pirmtako variantas su šiek tiek greitesniu ryškumo nustatymu ir kitais patobulinimais. Esmini? naujienu? iš Olympus laukiame pasirodžius naujiems kompaktiškesnies fotoaparatams, kurie naudos mažesni? gabarit? objektyvus ir toki? pat keturi? tre?i?j? matric? Tai bus galingesni fotoaparatai , užimantys terp? tarp kompkatinio ir veidrodinio, bet apie tai kitame numeryje.
Kodak pristato nauj? elegantišk? kompaktin? S8612 su 12  kart? pritraukian?iu objektyvu. Na , ir dar kit? fotorinkos naujovi?.

A n a l i z ?
Ta?iau  pirkdami nauj? fotoaparat? netik?kite viskuo, k? jums sako pardav?jai. Straipsnyje  ,,Noriu pirkti veikdrodin?- skaitmenin? Kok?? Kur??“Rasite išsami? nenuglaistyt? patarim?.
Metus kitus fotogrfav?s kompaktine kamera - ,,muilinuke“, m?s? žurnalo skaitytojas pagaliau nusprendžia ?sigyti skiatmenin? veidrodin? fotoaparat?.Netrubka peab?dti  dienos m?nesiai kaip naujai iškeptas rimtas fotografas isigeidžia dar vieno objektyvo. Straipsnyje ,,2 objektyvas kok? rinktis?“ išsam?s patarimai – ?vadas ? mažai paž?stam? optoikos pasaul?.

P o r t f o l i o
K?rybin?s fotografijos puslapiuose pristatomas menininkas Algis Griškevi?ius. Algis mano, kad šiais laikais menininkui nesvarbu, koki? medžiag? rinktis informacijai perteikti.Drob? – gerai, metalas, medis , akmuo, fotopopierius. A.Griskevi?ius  jau daugel? met? reiskiasi kaip tapytojas, skulptorius, teatro dailininkas. Š? kart? pristatomas kaip fotografas, sfinks?, ,,Zodiako ženkl?“ li??i? ir li?tai?i?, moter? aštri? kaip peilis ir debes? gaudytoj? interpretuotojas.

I s t o r i j o s
 Antanas Poška  ?vairi? jubiliej? pamion?jimuose atsispind?jo kaip keliautojo Mato Šal?iaus bendrakeleivis, žymaus kino ir teatro aktoriaus Juozo Kisieliaus uošvis. Išsamame straipsnyje ši asmenyb? parodoma kaip žymus mokslininkas antropologas, aplank?s Indij?, Vidurin? Azij?,suk?r?s svari? mokslo darb?, savo gyvenimo žingsnius fiksav?s ir  fotoaparatu.
Stanislavas F.Fleris gyven?s ir dirb?s XIX –XX a. Sand?roje, platesniam skaitytojui žinomas kaip  Vilniaus pamoramini? vaizd? autorius, šalia daugyb?s portet? suk?r?s ir dailininko – kompozitoriaus M.K. ?iurlionio ?simintin? atvaizd?. Senais Fleris nešiojo  pensne su juodu raišteliu, gyveno namuose su XIX. Aristokratiškumo dvasia: salone žalias piušas, juodas pianinas, daug paveiksl?, trys foksterjerai ... ir Napoleono laik? husar? kardas...Pasakojimas mus nukelia šimt? met? atgal...
 
Kiti leidiniai