Atgal
1 puslapis is 5
Algimantas Aleksandravi?ius
Interneto svetain? http://www.algisphoto.lt
El.paštas algimantas.al@gmail.com

Algimantas Aleksandravi?ius (g. 1960 m. lapkri?io 2 d. Klaip?doje) – Lietuvos nacionalin?s kult?ros ir meno premijos laureatas, Tarptautin?s menin?s fotografijos federacijos (FIAP) fotografas menininkas (AFIAP), Lietuvos fotomeninink? s?jungos Garb?s narys, fotografas.

Turinys

1 Biografija

2 Svarbiausi darbai

3 Svarbesn?s personalin?s parodos

4 Grupin?s parodos

5 Apdovanojimai

6 Bibliografija

7 Leidini? sudarymas

8 Darbai spausdinti:

9 Fotografijos kolekcijose

10 Šaltiniai

Biografija

Nuo 1988 m. Lietuvos fotomeninink? s?jungos narys. 1994 m. Panev?žyje ?k?r? Algimanto galerij?, kurioje 1994–1999 m. sureng? apie 60 žymi? meninink? personalini? parod?, taip pat muzikos bei poezijos vakar?. Lietuvoje ir užsienyje sureng? per šimt? personalini? parod?. Daugelio parod?, fotoalbum? ir Lietuvos fotomeninink? s?jungos metraš?i? sudarytojas. Šešiolikos personalini? fotoalbum? autorius.

1996 m. suteiktas Tarptautin?s menin?s fotografijos federacijos (FIAP) fotografo menininko (AFIAP) vardas.

2002 m. paskirta Lietuvos Respublikos kult?ros ministerijos premija Už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius k?rinius kult?ros temomis (už fotoalbum? Devyni aukštai).

2003 m. pripažintas geriausiu Europos portretistu (konkurso Fujifilm Euro Press 2003 pagrindinis prizas).

2003 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s meno premija Už reikšmingus Lietuvos menui ir kult?rai darbus.

2003 m. suteiktas Panev?žio met? menininko garb?s vardas.

2007 m. apdovanotas ordino Už nuopelnus Lietuvai medaliu.

2008 m. ?teiktas Nyderland? Orange-Nassau Riterio ordinas.

2009 m. ?teiktas Lietuvos fotomeninink? s?jungos 40 - me?io aukso medalis.

2010 m. Aukso žvaigžd? (LATGA apdovanojimas).

2011 m. tapo geriausiu Baltijos šali? portretistu. Baltijos šali? fotografijos konkurso Baltic Photo Contest 2011 nugal?tojas (Grand Prix).

2011 m. Lietuvos nacionalin?s kult?ros ir meno premija Už fotografinio portreto atnaujinim?, Lietuvos asmenybi? galerijos suk?rim?, už LDK paveldo poetiškus atspindžius.

2012 m. suteiktas Lietuvos fotomeninink? s?jungos Garb?s nario vardas.

2013 m. ?teikta Balio Bura?o fotografijos meno premija.

Keturis kartus Lietuvos spaudos fotografija Auksinio kadro konkurso nugal?tojas.

2006–2007 m. pagal Lietuvos Respublikos Užsienio reikal? ministerijos ir Taraso Šev?enkos labdaros ir paramos fondo sutart? ?gyvendino projekt? “Iškiliausi? ukrainie?i? portretai: pirmieji šalies žingsniai eurointegraciniu keliu” – k?r? iškili? Ukrainos žmoni? (politik?, visuomen?s veik?j?, meninink?, žurnalist?) fotoportretus.

2006 metais išleista knyga apie Algimant? Aleksandravi?i?: Dovil? Zel?i?t?. Drama be taisykli?. Algimanto Aleksandravi?iaus portreto kont?rai.

Svarbiausi darbai

Vieno miestelio kavini? istorijos ( 1992–1997);

Beprotnamis arba Zaviš? dvaro gyventojai (1997);

Portretai (1997–);

Nobelio premijos laureatai Lietuvoje (2000);

Zona (2001);

Rusijos žvaigždynas (2002–2003);

Panev?žio Juozo Bal?ikonio gimnazija 2004 04 30 (2004);

Juozo Miltinio dramos teatras (2005);

Debiusi (2002– );

Ukrainos žvaigždynas (2006–2007);

Kazachstano žvaigždynas (2011);

Žemaitija – mano meil? (2007–2013);

Aukštaitija (1995–2014);

Nyderland? karalien? Beatrix (2008);

Keistuoli? teatras (2008);

Vilnius (2008–);

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos atspindžiai (2009–);

Poeto Adomo Mickevi?iaus keliais (2009);

Rašytojo ?eslovo Milošo keliais (1999–2011);

Sta?iatiki? cerkv?s Lietuvoje (2010–2011);

neGalios nePaliesti (2010);

Tyli naktis (2012).

Svarbesn?s personalin?s parodos

100 veid?, Dail?s parod? r?mai, Klaip?da, 1995;

Portretai. Lietuvos kult?ros ir meno žmon?s, Fotografijos muziejus, Šiauliai, 1996;

Zaviš? dvaro gyventojai, Dail?s galerija, Šiauliai, 1996;

XX a. veidai, Galerija Vartai, Vilnius, 1997;

Švyt?jimas, M. K. ?iurlionio muziejus, M. Žilinsko dail?s galerija, Kaunas, 1998;

Nobelio premijos laureatai ir kiti garb?s ponai, Prospekto galerija, Vilnius, 2000;

Lietuvos rašytoj? portretai, Knyg? mug?, Frankfurtas, Vokietija, 2002;

Laiko paieškos, Fotocentr, Maskva, Rusija, 2002;

Švyt?jimas, Maniežas, Sankt - Peterburgas, Rusija, 2002;

Lietuvos veidai, J. Baltrušai?io namai. Maskva, Rusija, 2005;

Veidrodžio pus?. Juozo Miltinio dramos teatras, Prospekto galerija, Vilnius, 2005;

Lietuvi? rašytoj? portretai, Maironio lietuvi? literat?ros muziejus, Kaunas, 2006;

Debiusi, Ievos Simonaityt?s biblioteka, Klaip?da, 2006;

Ukraina – praskleidus r?ko uždang?, Centriniai meninink? namai, Kijevas, Ukraina, 2007;

Shining, Vilniaus rotuš?, 2007;

Portretai, Lenkijos fotomeninink? s?jungos galerija, Varšuva, 2007;

Jos Didenyb? Lietuvoje ir kiti ?žym?s žmon?s, Hagos rotuš?, Nyderlandai, 2008;

Ir keisti tie Keistuoliai..., Keistuoli? teatras, Vilnius, 2008;

LDK atspindžiai. Gudija, Trak? salos pilis, 2009;

Rusijos žvaigždynas, galerija Fotosajuz, Maskva, Rusija, 2010;

Karalien? Beatrix Lietuvoje, Vilniaus paveiksl? galerija, Vilnius, 2010;

neGalios nePaliesti, prekybos ir pramog? centras Panorama, Vilnius, 2010;

Algimanto Aleksandravi?iaus fotodienoraštis, Rus? - Vokie?i? namai, Kaliningradas, Rusija, 2011;

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštiyst?s šeš?liuose, Kauno fotografijos galerija, 2011;

Po m?lynu dangum, Ufa, Baškirijos respublika, Rusija, 2011;

Rusijos žvaigždynas, Šiuolaikinio meno centras Kulanši, Astana, Kazachstanas, 2011;

Rusijos žvaigždynas, galerija Tengri - Umai, Alma - Ata, Kazachstanas, 2011;

Poeto ?eslovo Milošo keliais, Tomo Mano memorialinis muziejus, Nida, 2011;

Rusijos žvaigždynas, Puškino namai, Londonas, Anglija, 2011;

Lietuvos veidai. EXPO 2012 Lietuvos paviljonas. Yeosu, Piet? Kor?ja, 2012;

Kitokie, Tre?ioji tarptautin? šiuiolaikinio meno mug? ArtVilnius'12, LITEXPO parod? ir kongres? centras, Vilnius, 2012;

Vieno miestelio kavini? istorijos. Kaunas Photo 2012. Galerija R, Kaunas, 2012;

LDK paskutinieji pilie?iai. Prospekto galerija, Vilnius, 2012;

Tyli naktis. Kai norai pildosi, prekybos ir pramog? centras Akropolis, Vilnius, 2012;

Vaizdai veltui, Šiuolaikinio meno galerija Serpente, Porto, Portugalija, 2013;

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos atspindžiai, Meriton Grand Conference & Spa Hotel, Talinas, Estija, 2013;

Paskutinieji LDK pilie?iai, Nacionalin? biblioteka, Minskas, Baltarusija, 2013;

Portretai ir ne tik. Art-rezidencija, Perm?, Rusija, 2013;

Genties veidografija, Gedimino prospektas (po atviru dangum), Vilnius, 2014;

Vaizdas lyg ženklas. Tre?ioji tarptautin? šiuiolaikinio meno mug? ArtVilnius '14, LITEXPO parod? ir kongres? centras, Vilnius, 2014.

Grupin?s parodos

Fotografijos galerija, Lodz?, Lenkija, 1994;

Ancient Carmel, Tarbes, Pranc?zija, 1998;

„Šiuolaikin? lietuvi? fotografija“, Kult?ros r?mai, Bratislava, Slovakija, 1999;

„Šiuolaikin? lietuvi? fotografija“, Jozefo Sudeko fotografijos namai, Praha, ?ekija, 1999;

„Kaip gyveni, Žmogau?“, fotografijos galerija Prospektas, Vilnius, 2001;

Vengrijos fotografijos m?nuo, Budapeštas, Vengrija, 2002;

Fotografijos muziejus, Burghauzenas, Vokietija, 2002.

Lietuva. 24 valandos, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, 2004;

Lietuvos klasikai, Vilniaus rotuš?, 2008;

Miestas, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, 2008;

Photomania. Baltic Biennial of Photography, Kaliningradas, Rusija, 2009;

Laiškas iš Lietuvos / Ein Brief aus Litauen, Hiutenfeldas, Vokietija, 2009;

Fokus Litauen. - Miunsteris: Miesto muziejus, Vokietija,  2010;

Fokus Litauen. - Wetzlaras: Miesto muziejus, Vokietija,  2010; 

Kazachstanas pabaltijie?i? akimis, Kazachstano ambasada Lietuvoje, Vilnius, 2011.

Apdovanojimai

2002 – Lietuvos Respublikos kult?ros ministerijos premija Už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius k?rinius kult?ros temomis (už fotoalbum? Devyni aukštai).

2003 – Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s meno premija Už reikšmingus Lietuvos menui ir kult?rai darbus.

2007 – ordino Už nuopelnus Lietuvai medalis.

2011 – Lietuvos nacionalin? kult?ros ir meno premija Už fotografinio portreto atnaujinim?, Lietuvos asmenybi? galerijos suk?rim?, už LDK paveldo poetiškus atspindžius.

2013 – Balio Bura?o fotografijos meno premija.


Bibliografija

Svarbesni leidiniai:

Algimantas Aleksandravi?ius. Lietuva. Meno veidai. Portretai. – Vilnius: VAGA, 2000;

Algimantas Aleksandravi?ius. Devyni aukštai. Fotografijos / Nine Floors, Photographs. – Vilnius: Nacionalin? knyga, 2002;

Algimantas Aleksandravi?ius. Panev?žio Juozo Bal?ikonio gimnazija 2004 04 30. Algimanto Aleksandravi?iaus fotos?siuvinis. – Panev?žio J. Bal?ikonio gimnazija, 2005;

Algimantas Aleksandravi?ius. Veidrodžio pus?. Juozo Miltinio dramos teatras. – Panev?žys: Amalkeros leidykla, 2005;

Algimantas Aleksandravi?ius. Shining. – Vilnius: Atviras, 2007;

Algimantas Aleksandravi?ius. ???????????? ????? ????? / Lietuvos sta?iatiki? cerkv?s. – Vilnius: Atviras, 2012;

Algimantas Aleksandravi?ius. Tyli naktis. Aktas. – Vilnius: Metodika, 2012;

Algimantas Aleksandravi?ius. Paskutinieji LDK pilie?iai / The Last Citizens of The Grand Duchy of Lithuania. – Vilnius: Lietuvos fotomeninink? s?junga, 2012;

Algimantas Aleksandravi?ius. Žemait?j? – mona meil?. – Vilnius: VAGA, 2013;

Algimantas Aleksandravi?ius. Aukštait?j – aukšts dongs ? ?ysts vondva. – Vilnius: VAGA, 2014.

Leidini? sudarymas

Su meile – Lietuva. – Vilnius: Nacionalin? knyga, 2001;

Fotografij? albumas. Dovana. – Panev?žys: Ekranas, 2002;

Stasys Povilaitis. Fotografijos / Photographs. – Vilnius, 2002;

Ruskij albom. – Maskva: Izdatelskije projekty, 2002;

PF Fotografuj? albumas / Photographs. – Panev?žys: Ekranas, 2004';

Stanislovas Žvirgždas. Lietuviški peizažai / Lithuanian Landscapes. – Vilnius: VAGA, 2004;

Vaidotas Grigas. Moterys. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 2007;

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien. Lietuvos T?kstantme?io veidas. – Vilnius: Lietuvos fotomeninink? s?junga, 2009;

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien. Lietuvos vaizdo paveldas. – Vilnius: Lietuvos fotomeninink? s?junga, 2010;

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien. XXI amžiaus Lietuvos fotografijos poslinkiai. – Vilnius: Lietuvos fotomeninink? s?junga, 2011;

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien. – Vilnius: Lietuvos fotomeninink? s?junga, 2012.

Darbai spausdinti:

Susipynusios vieno medžio šakos. – Vilnius: Lietuvos fotomeninink? s?junga, 1999;

Atsisveikinant su XX amžiumi. – Vilnius: Lietuvos fotomeninink? s?junga, 2000;

Visuotin? lietuvi? enciklopedija, t.1. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedij? institutas, 2001;

Lietuvos fotografija iki XXI a. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 2002;

Lietuvos dail?s istorija. – Vilnius: Vilniaus dail?s akademijos leidykla, 2002;

Fotografijos sl?piniai. – Vilnius: Lietuvos fotomeninink? s?junga, 2002;

Panev?žys. Senov? ir dabartis. – Panev?žys: Panev?žio kraštotyros muziejus, 2003;

Vilniaus universitetas fotografijose. – Vilnius: Vilniaus universitetas. Daigai, 2004;

Lietuva. 24 valandos. – Vilnius: Agent?ra Inna, 2004;

Fotografijos sl?piniai II. – Vilnius: Lietuvos fotomeninink? s?junga, 2005;

Lithuania: A Success Story. – Vilnius: Vieš?j? ryši? partneriai, 2006;

Dovil? Zel?i?t?. Mirties kilpa lietuvi? fotografijoje. – Kaunas: Vš? Savaitraštis Nemunas, 2007;

Bliuzas Ri?ardui Gaveliui. – Vilnius: Tyto alba, 2007;

Virginijus Kin?inaitis. Audiovizualin?s kult?ros kon / tekstai. – Šiauliai: Saul?s delta, 2007;

Tatjana Kuzmina, Jonas Kuzminas. Fotografijos meno pradmenys. Vadov?lis XI - XII klasei. – Kaunas: Šviesa, 2008;

Laiškas iš Lietuvos/Ein Brief aus Litauen. – Hiutenfeldas: Renhofo fotogalerija, 2009;

Fokus Litauen. – Miunsteris: Miesto muziejus, 2010;

Alfredas Bumblauskas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010;

Laiko pameistrys. – Vilnius: Lietuvos rašytoj? s?jungos fondas, 2010;

??????????? ???????????????. ????????? ??????. ? ???????????? ? ?????? ??????? ??????? ?????????. – ??????: ??? ??????? ???????, 2011.

Fotografijos kolekcijose

Lietuvos fotomeninink? s?junga, Vilnius;

FIAP kolekcija, Lozana, Šveicarija.

Šaltiniai

Algimantas Aleksandravi?ius – Lietuvos fotomeninink? s?junga / Lietuvos fotografija

www.algisphoto.lt


Ant kalvos, Vilnius, 2006
Kalvos, 2. Vilnius, 2006
Inkliuzas, Vent?s Ragas, 2006
Švyturys, Vent?s Ragas, 2006
Liepoja, 1, 2006
Liepoja, 2, 2006
Maudyn?s, Vilnius, 2007
Vilnius, Gedimino aikšt?, 2006
Reikjavikas, 2006
Bu?inys, Reikjavikas, 2006